Услуги

• Ползване на библиотечни документи в читалните на УБ    
• Заемане на библиотечни документи за дома    
• Достъп до Online бази данни    
• Справочно-библиографско и информационно обслужване    
• Междубиблиотечно заемане    
• Достъп до Интернет