Преподавателите от секция „Математика” обучават студентите от всички специалности на ТУ-Варна по математическите дисциплини и по дисциплината Математика в Подготвителен курс българоезиково и Подготвителен курс англоезиково обучение  в ТУ-Варна.

Лабораторната база на секция „Математика”, която е свързана с обучението и научните изследвания в направлението „Математика” включва три компютърни лаборатории. Едната от лабораториите е оборудвана с 16 компютъра, втората с 12 компютъра и третата с  11 компютъра.