КАТЕДРА  „МАТЕМАТИКА” ( сега СЕКЦИЯ   „МАТЕМАТИКA”  )

 е създадена през 1963г., когато се извършва първия прием на студенти през учебната 1963/1964г. в създадения Висш машинно-електротехнически институт-Варна, който по-късно е преименуван в Технически университет-Варна.

Катедра „Математика” е създадена  като общообразователна катедра, която осигурява математическата подготовка на студентите от всички специалности на университета.

Основните научни направления на катедрата са: алгебра, математически анализ, диференциални уравнения, числени методи, теория на вероятностите и математическа статистика, математически основи на информатиката и др.

            За ръководител на катедрата е избран доц. Борис Божилов Иванов.

            През 1963г. са приети и започнали работа още и преподавателите:

            Тодор Димитров Дончев, Иван Димов Янчев, Стефан Маринов Стефанов,  Йордан Петров Димитров, Гаго Иванов Точков, Стоян Рачев, Пейчо Зиновиев Аначков, Георги Бедрих Катцер, Иван Куртев, Гергана Енчева Казълова.

            В следващата 1964г. са постъпили преподавателите Лефтер Павлов Лефтеров, Добчо Желязков Генев и Веска Колева Илиева.

            В катедрата са работили през следващите години също и преподавателите:

          Ана Шишкова, Анна Вълкова Томова,  Борис Николов Кралчев, Блага Димитрова Славова, Васил Тончев Чобанов,   Венета Гетова Недялкова,  Георги Демиров Георгиев, Деко Деков, Детелина Кирилова Кирова, Еди Йосиф Чакъров, Златка Тенева Матева, Илиана Здравкова Георгиева, Иван Георгиев Лазаров,  Кольо Златев Ганев, Лидия Начева Тодорова, Мария Пръвчева Велинова, Марчо Иванов Тонев,  Милка Добрева Добрева, Нели Баева, Павлина Кирова Белчева, Петя Николова Кърклисийска,  Рангел Кръстев, Русалин Станков Николаев, Росица Спасова Маринова, Сава Василев Савов, Сребра Благоева Стоянова, Стефан Стоянов Лефтеров, Тинка Иванова Григорова, Теодор Стефанов Досев, Теодора Йорданова,  Теофил Андреев Палибачийски,  Чавдар Цанков Маринов.

 

Ръководители на катедрата от 1963 до 2009г. са били:

 

           1. доц. Борис Божилов Иванов

            2. доц. д-р Тодор Димитров Дончев

            3. доц. д-р Йордан Петров Димитров

            4. доц. д-р Иван Димов Янчев

            5. доц. д-р Добчо Желязков Генев

            6. доц. д-р Русалин Станков Николаев

            7. доц. д-р Иван Гинчев Иванов

            8. доц. д-р  Сребра Благоева Стоянова

 

Участие в ръководствата на факултети:

 

1. доц. д-р Иван Димов Янчев – Декан на ФЕЕА, а след това и Декан на ФИТА

            2. доц. д-р Добчо Желязков Генев        – Зам. декан по УР    на ФИТА

            3. доц. д-р Русалин Станков Николаев – Зам. декан по УР    на ФИТА

            4. доц. д-р Иван Гинчев Иванов            – Зам. декан по НИР на ФИТА

            5. доц. д-р Сребра Благоева Стоянова  – Зам. декан по УР  на ФИТА и ВИД,  Декан на ФИТА.

 

Преподавателите от секция „Математика” обучават студентите от всички специалности на ТУ-Варна по математическите дисциплини и по дисциплината Математика в Подготвителен курс българоезиково и Подготвителен курс англоезиково обучение  в ТУ-Варна

Лабораторната база на секция „Математика”, която е свързана с обучението и научните изследвания в направлението „Математика” включва три компютърни лаборатории. Едната от лабораториите е оборудвана с 16 компютъра, втората с 12 компютъра и третата с  11 компютъра.

Секция „Математика” има високо квалифицирани преподаватели, които освен обучение, извършват и научни изследвания и имат доказани научни постижения.


Списък на защитените дисертации


1. доц. д-р Тодор Димитров Дончев – защитил дисертация в Московския университет в областта на частните диференциални уравнения през 1972г.


2.  доц. д-р Иван Димов Янчев – защитил дисертация в университета в гр. Прага в областта на геометрията през 1972г.


3. доц. д-р Йордан Петров Димитров – защитил дисертация в университета в гр. Минск в областта на диференциалните уравнения с отклоняващ се аргумент през 1972г.


4. доц. д-р Добчо Желязков Генев  – защитил дисертация в университета в гр. Тбилиси в областта на теорията на оптималното управление през 1974г.


5. доц. д-р Пейчо Зиновиев Аначков – разработил дисертация в университета в гр. Киев и я защитил в Софийския университет в областта на диференциалните уравнения с отклоняващ се аргумент през 1975г.


6. гл. ас. д-р Мария Пръвчева Велинова – разработила дисертация в ЛЕТИ и я защитила в ТУ – София – в областта на статистиката през 1977г.


7. гл. ас. д-р Веска Колева Илиева – защитила дисертация в университета в гр. Тбилиси в областта на диференциалните уравнения през 1980г.


8. доц. д-р Иван Гинчев Иванов – защитил дисертация във Варшавската политехника в областта на диференциалните уравнения с отклоняващ се аргумент през 1980г.


9. доц. д-р Русалин Станков Николаев – защитил дисертация в Софийския университет в областта на алгебрата през 1989г.


10. доц. д-р Еди Йосиф Чакъров – разработил дисертация в Новосибирския университет в областта на груповия анализ на диференциалните уравнения и я защитил в ИМ на БАН.


11. доц. д-р Цанко Райков Генчев - защитил дисертация в Софийския университет в областта на алгебрата през 1987г.


12. доц. д-р Анна Вълкова Томова  – защитила дисертация в Софийския университет в областта на обикновените диференциални уравнения.


13. гл. ас. д-р Кольо Златев Ганев – защитил дисертация в Софийския университет в областта на числените методи при обикновените диференциални уравнения през 1990г.


14. доц. д-р Сребра Благоева Стоянова – защитила дисертация в Сант-Петербургския университет в областта на численото интегриране през 1993г.

15. гл. ас. д-р Иван Любенов Райков – защитил дисертация в ИМ на БАН в областта на изследване на операциите през 2000г.


16. доц. д-р Петя Николова Кърклисийска – защитила дисертация в ИМ на БАН в областта на линейните топологични пространства през 2003г.


17. доц. д-р Всеволод Иванов Иванов – защитил дисертация в ИМ на БАН в областта на оптимизациите и математическия анализ  през 2003г.


18. гл. ас. д-р Цветанка Павлова Ковачева – защитила дисертация в ТУ-София през 2004г.  в областта на моделиране и статистически анализ.


19. гл. ас. д-р Мариана Дончева Неделчева – защитила дисертация в ИМ на БАН в областта на апроксимациите и изпъкнал анализ в равнината през 2006г.


20. гл. ас. д-р Еленка Христова Генчева - защитила дисертация в Софийския университет в областта на алгебрата през 2009г.


21. гл. ас. д-р Румен Цанев Маринов – защитил дисертация в Института по математика и информатика на БАН в областта на изследване на операциите през 2010г.


22. гл. ас. д-р Недка Великова Пулова – защитила дисертация в Института по математика и информатика на БАН в областта на изследване на операциите през 2010г.


23. доц. д-р Златка Тенева Матева - защитила дисертация в ТУ-Варна в обласста на теория на кодирането през 2011г.


21. ас. д-р Диана Кирилова Неделчева – защитила дисертация в Института по математика и информатика на БАН в областта на изследване на операциите през 2015г.