Материали от презентации провеждани от Цанко Генчев по дисциплините

Математика, Математика 1 и Висша математика 1

за студенти от редовно и задочно обучение от различни специалностиТема 1. Комплексни числа.

Тема 2. Полиноми.

Тема 3. Матрици.

Тема 4. Детерминанти.

Тема 5. Ранг на матрица. Обратна матрица. Матрични уравнения.

Тема 6. Системи линейни уравнения.

Тема 7. Вектори.

Тема 8. Метрични операции с вектори.

Тема 9. Уравнения на права в равнината.

Тема 10. Конични сечения.

Тема 11. Равнина.

Тема 12. Права в пространството.

Тема 13. Повърхнини.

Тема 14. Функция на една променлива. Основни понятия. Класификация.

Тема 15. Граници и непрекъснатост на функции на една променлива.

Тема 16. Производна на функция на една променлива.

Тема 17. Неопределени форми. Правило на Лопитал.

Тема 18. Изследване на функция на една променлива.

Тема 19. Неопределен интеграл.

Тема 20. Определен интеграл.

Тема 21. Геометрични приложения на определен интеграл.

Тема 22. Функция на две и повече променливи. Частни производни. Диференциали.

Тема 23. Формула на Тейлър за функция на две променливи.

Тема 24. Екстремуми на функция на две променливи.

Учебни материали по диациплината : Висша математика за компютърни науки - 2 част.Тема 1. Комплексни числа.

Тема 2. Функция на комплексна променлива.

Тема 3. Аналитични функции. Условия на Коши-Риман.

Тема 4. Определен интеграл от функция на комплексна променлива. Теорема и формула на Коши.

Тема 5. Ред на Тейлър и на Лоран. Особени точки. Резидиуми. Приложение на резидиумите.

Тема 6. Ред на Фурие за периодични функции.

Тема 7. Интеграл на Фурие. Преобразувание на Фурие.

Тема 8. Преобразувание на Лаплас. Определение и основни свойства.

Тема 9. Приложения на преобразуванието на Лаплас.

Тема 10. Случайни събития. Определение за вероятност на събитие.

Тема 11. Вероятност на сума и произведение от събития. Формула за пълната вероятност и формула на Бейс. Схема на Бернули.

Тема 12. Случайни величини. Закони за разпределение. Числови характеристики. По-често срещани разпределения.

Тема 13. Многомерни случайни величини. Функция на разпределение. Плътност на разпределение на вероятностите. Числови характеристики.

Тема 14. Основни задачи на математическата статистика. Статистически ред. Хистограма. Статистически числови характеристики.

Тема 15. Оценка на параметри и проверка на хипотези.

Тема 16. Регресия и корелация.

Тема 19. Приложение – статистически таблици.