Начало За катедрата
Катедрата е обучаващо звено по специалността „Социален мениджмънт”, ОКС „Бакалавър” и по шест магистърски програми от професионално направление 3.4 Социални дейности. Те са акредитирани с решение от 11.10.2015 год. /Протокол № 17/ на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към Националната агенция за оценяване и акредитация. Акредитираните специалности от ОКС "Магистър"  са: "Социален мениджмънт", "Социална работа при лица с девиантно поведение",  „Социална работа с деца”, "Безопасни и здравословниусловия на труд", "Европейска социална интеграция" и "Социално предприемачество".Срокът на валидност на акредитацията е пет години.

 Катедрата осигурява фундаменталната и общотеоретична подготовка на студентите от тези, както и в други специалности, осъществявайки обучение по: Философия, История на социалната дейност, Социология и Методи на социологическите изследвания, Социална политика,Европейско социално законодателство, Морско право, Социална и Организационна психология, Основи на държавата и правото, Основи  на социалната работа, Семейно и наследствено право, Трудово право, Търговско право, Административноправни основи на социална сфера,Международно морско право,конвенции и договори, Защита на интелектуалната собственост и др.

Катедрата осигурява специализирана подготовка на студентите от специалност „Социален мениджмънт” и от други специалности,включваща обучение по: Методи на
социалната работа, Етика на социалната работа, Психология на девиантното поведение, Психология на труда, Организация и управление на социалните дейности,
Социална работа с хора в неравностойно положение, Социална работа с безработни, Етноси и междукултурни взаимодействия, Защита на лица, претърпели насилие
в семейна среда, Национална политика за закрила на детето, Лидерство и формиране на екипи, Индивидуално и семейно консултиране и др.