Начало История

Катедра „Социални и правни науки”, в сегашния си формат, е създадена през 2007 година като наследява в организационно и професионално отношение съществуващото от почти две десетилетия в Технически Университет - Варна обучение на студенти в различни области на социалните, правните и хуманитарните науки.
В началото с решение на Общото събрание на Висшия машинно-електротехнически институт от 11.11.1991г. е създаден Хуманитарен факултет. В неговата структура са катедрите: „Право”, „Педагогика” и секция „Журналистика”. На базата на протокол на Министерството на образованието и науката от 26.05.1992 г. за предоставянето за по-нататъшно обучение на ТУ-Варна на 447 студенти от ВСУ „Черноризец Храбър” по специалността „Право”, Академичният съвет на ТУ-Варна с протокол № 1 от 07.09.1992 г. утвърждава специалността „Право”. На 13.12.1993 г. Общото събрание на Техническия университет – Варна преименува Хуманитарния факултет на Юридически.
От м. февруари 1994 г. в структурата на ЮФ са катедрите: „Наказателноправни науки”, „Гражданскоправни науки”, „Теория и история на държавата и правото”, „Администрация и държавноправни науки”, „Журналистика”, „Педагогика”, „Превод и обработка на научна информация”. От м. октомври 2002 г. ЮФ се състои от  катедрите „Обща теория на правото и наказателноправни науки”, „Гражданско, международно право и международни отношения” и „Публичноправни науки и публична администрация”.
Във Факултета са преподавали:  проф. д-р Борис Спасов, проф. д-р Любен Корнезов, проф. д-р Тамара Хинова, проф. д-р Добри Димитров, проф. д-р Райко Райков, проф. д-р Страшимир Кучев, проф. д-р Петко Попов, проф. д-р Георги Мутафчиев, проф. Евгения Коцева, проф. д-р Иван Владимиров, проф. д-р Румен Владимиров, проф. д-р Иван Сълов,  проф. д-р Владимир Захаров, проф. д-р Живко Миланов, проф. д-р Иван Велинов, проф. д-р Ангел Шишков, проф. Иван Лазаров, проф. Емилия Къндева, проф. Слави Мутафчиев, доц. д-р Никола Филчев, доц.д-р Неделчо Беронов, доц. д-р Дончо Хрусанов, доц. Николай Каменов, доц. д-р Енчо Костов, доц. д-р Жана Рангелова,доц.д-р Маринела Грудева.
Юридическият факултет са завършили 5709 студенти по специалността „Право” и 219 студенти по специалност „Публична администрация”.
Юридическият факултет е закрит с решение на Народното събрание на Република България (обнародвано ДВ, бр.28/14.03.2008 г). През лятото на 2007 г. ЮФ се преобразува в катедра „Науки за държавата и правото и социалнополитически дейности”, която с решение на Академичния съвет влиза в състава на Факултета по Електроника. От м. февруари 2008 г. е преименувана на катедра „Социални и правни науки” (Протокол № 6/04.02.2008г.).
Обучението по специалността „Социален мениджмънт”, ОКС „Бакалавър” стартира от учебната 2007/08 год. на основание положителна оценка на проект, дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност на НАОА за откриване на професионално направление 3.4. Социални дейности в Технически Университет – гр. Варна.
От същата учебна година и на същото основание започва обучението и по специалностите „Социална работа с деца” и „Криминология и социална превенция” (от учебната 2008\09 год. „Социална работа при лица с девиантно поведение”), ОКС „Магистър”.
Към  м.април 2015г. успешно завършилите специалност  „Социален мениджмънт”  студенти в  ОКС „Бакалавър”  са както следва: 100 в редовна форма на обучение, 237 - задочно обучение и 33 - обучение на английски език. В ОКС „Магистър”  общо са се дипломирали 184 студенти като от тях: от специалност „Социален мениджмънт” - 8 редовно обучение и 30 задочно обучение; от „ Социална работа при лица с девиантно поведение” - 34 задочно обучение; от „Социална работа с деца” - 6 редовно обучение и 26 задочно обучение; от „Криминология и социална превенция” - 36 задочно обучение и от "Безопасни и здравословни условия на труд" - 44 задочно обучение.
Преподаватели от катедрата придобили ОНС "Доктор": Мария Желева, Юлиана Матеева, Ана Страшимирова, Даниела Петрова, Беанета Василева, Ивелин Ташев.
Преподаватели с първа хабилитация: доц.д-р Мария Желева и доц.д-р Беанета Василева.
Преподаватели придобили научна степен "Доктор на науките":доц.дфн Лора Попова, доц.дпн Златко Златев, доц.д.пол.н.Тошко Петров
Декани на Юридическия факултет са:
1992/1993 г. – доц. д-р Неделчо Кеманов
1993/1994 – проф. дмн. кюн. Иван Лазаров
 март 1995 – декември 1996 г. – проф. д-р Васил Митков
 януари 1997 – май 2002 г. - доц. д-р Неделчо Кеманов
 май 2002 – лятото на 2007 г. – доц. д-р Румяна Куртева
През годините ръководители на катедрата са били: доц. д-р Неделчо Кеманов, проф. д-р Живко Миланов, проф. д-р Иван Сълов,  доц. д-р Румяна Куртева, доц. д.пол.н. Тошко Христов Петров,с мандат 2007-2011 год. и преизбран за още един мандат. Доц.д-р Гатю Гатев е избран за Зам.декан НРК на Факултет Електроника с мандат 2011-2015г. За ръководител на катедрата с мандат 2015-2019г. беше избран доц.д-р Лъчезар Аврамов, а след проведени избори през октомври 2017г. до края на мандата тази длъжност се изпълнява от доц.д-р Мария Желева.