Организация на курсовете в Център по качеството
Е-мейл Печат
Условия за провеждане на курс

Организацията на курсовете в Център по качеството се извършва въз основа на броят на записалите се желаещи да участват в даден курс за определените дати на провеждането му. Датата на започване и продължителността се посочват в информацията, в секция "Курсове - актуална информация" за всеки курс по отделно.

За да бъде проведен даден планиран курс е необходимо да се сформира група, която трябва да е поне от 8 участника. В случаите на по-малки групи от 8 души, Центърът по качество може да въведе промени в таксата за участие от първоначално обявената или да отложи провеждането на курса за други дати, с цел набиране на минимален брой участници.

Максималния брой на участниците в даден курс не може да надвишава повече от 12 души. В случаите на по-голям брой желаещи за участие, се сформира допълнително извънреден курс, който се организира на други дати и при спазване на условията за минимален брой участници в курс.Размерът на таксата за участие в курс се определя от ТУ-Варна в зависимост от общия хорариум часове и броя на обучаемите в курса. Обявената такса за участник в даден курс е крайна цена. Към обявената такса не се начислява ДДС. Тя може да се внесе предварително по банков път или да се заплати на място, при явяване на участниците по време на курса.

Заплащането на таксата за даден курс, може да се извърши по следните начини:

1. Чрез банков превод.

Банкова сметка на Технически университет - гр. Варна (Актуална от 26.01.2012 г.):

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД - kлон Варна
IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00 .
Бюджетна левова сметка.
SWIFT/BIC код:
IABGBGSF .


Важно
: Като основание за банковия превод се посочва: "Участие на (Име Фамилия, ...) в курс за ВО в ЦК към ТУ-Варна от (дата) до (дата)".


2. Внасяне на таксата на място в Технически университет - Варна.
За целта е необходимо да се посети ФСО на ТУ - Варна (кабинет 309 МТФ) в сградата на Машинно технологичния факултет, където ще Ви бъде издаден касов ордер за внасяне на таксата за курса в Касата на университета (кабинет 305 МТФ).

След потвърждаване на извършения банков превод или внасяне на таксата в Касата на ТУ-Варна, ще Ви бъде издадена данъчна фактура.


Работното време на ФСО на ТУ-Варна е 10:00 - 12:00 и 13:30 - 16:00 часа всеки ден от Понеделник до Петък.
Телефони за контакти с ФСО на ТУ-Варна:
  • ФСО: 052 383 444
  • Каса: 052 302 593

Важно:
За да бъде издадена Диплома за вътрешен одитор, участника трябва да представи копие от документите за платена такса на курса.

Препоръчително е, когато заплащането на таксата за участие ще се извършва чрез банков превод, тя да бъде платена непосредствено преди датата на започване на самия курс, след като участникът предварително се е уверил (от този сайт или от ресорния Водещ лектор) че няма промяна в обявените дати за провеждането му.

При започването на даден курс, Водещия лектор от Центъра по качество предоставя персонално на всеки курсист "Ръководство на участника", което е структурирано основно в две части:
  • Част I - Лекции и упражнения: Съдържа теоретични постановки по разглежданите стандарти, както и всички упражнения от курса;
  • Част II - Слайдове и записки: Съдържа копие от слайдовете, допълващи лекционния материал и свободно място (във вид на бууклет), позволяващо на участника да си води записки по време на курса.
Ръководството на участника е напълно достатъчно като учебно пособие за работа по време на целия курс. След завършване на курсът, Ръководството остава за бъдещо използване от участника.

 

Предстоящи курсове