Начало История

 

1. СЪЗДАВАНЕ НА КАТЕДРАТА 

 

Катедра „Радиотехника” е основана заедно с катедра „Далекосъобщителна техника” през месец февруари 1965 г. От 1 януари 1967 г. по решение на ръководството на ВМЕИ - Варна двете катедри се обособяват като самостоятелни административни звена. Тази дата се счита за рождена дата на катедра „Радиотехника”. 

В началото на 1967 г. новосъздадената катедра започва своята учебна и научноизследователска дейност с 9 млади и ентусиазирани преподаватели: ст. пр. инж. Георги Енчев (по-късно доцент и декан на чуждестранни студенти) – временен ръководител на катедрата, пр. инж. Кирил Джуров (по-късно доцент, ръководител на катедра „Съобщителна техника”), ст. ас. инж. Христо Христов (сега професор в Чили), ас. инж. Стефанка Баева, ас. инж. Христо Банков (сега доцент), ас. инж. Стефко Пъргавелов (сега доцент), ас. инж. Йосиф Стефанов (по-късно доцент в университета в Саутхямптън, Великобритания), ас. инж. Димитър Димитров (по-късно доцент) и стажант н.с. инж. Димка Бомбова. 

За осигуряване на нормален учебен процес през този период в катедрата работят и няколко хонорувани преподаватели – утвърдени специалисти от София и Варна: доц. инж. Димитър Мишев от НИИС – София (по-късно академик), пр. инж. Пламен Атанасов от ВНВМУ – Варна (по-късно доцент), пр. инж. Христо Димитров от ВНВМУ- Варна (по-късно доцент), ас. инж. Тошко Михайлов от ВНВМУ – Варна, инж. Асен Иванов от Радио Варна, инж. Николай Ковачев от ДП „Радиостанции и телевизия- Варна, инж. Никола Георгиев от „Институт по корабостроене” – Варна и др. 

Основната задача, която стои пред катедрата през този период, е осигуряване на специалната подготовка на студентите от сп. „Радиотехника”, открита още при основаването на ВМЕИ – Варна през 1963 г. с ПМС № 162/27.09.1962 г. Наред с това се обръща сериозно внимание на научноизследователската работа на преподавателите в катедрата, като някои от тях участват активно в приложни разработки, свързани с дейността на промишлени предприятия в района и страната.

  

2. РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРАТА 

 

През 1967 г. съвместно с преподаватели от катедра „Съобщителна техника” е осъществена първата договорна разработка по НИС, защитена с авторско свидетелство („Метод и апаратура за контрол на фаянсови плочки при производството им”). 

През 1968 г. се дипломира първият випуск на сп. „Радиотехника” при катедрата  от 57 радиоинженери. През същата година в състава на катедрата се обособява секция „Изчислителна техника” с ръководител доц. д-р инж. Борис Очеретько, която провежда общообразователното обучение по дисциплината „Програмиране и използване на изчислителна техника” за всички специалности в университета. Катедрата започва работа в новопостроената сграда на Електротехническия факултет на университета. В катедрата постъпват като стажант асистенти завършилите първия випуск на ВМЕИ – Варна инж. Васил Смърков, специалност „Далекосъобщителна техника” (по-късно доцент ръководител на катедра „Изчислителна техника” и зам. – ректор по УР на ТУ-Варна) и инж. Георги Цанков, сп. „Радиотехника”. 

През 1969 г. в катедрата е назначен първият хабилитиран преподавател – доц. к.т.н. инж. Дончо Дончев (по-късно професор , ректор на ТУ-Варна и зам. – министър на МНП).  

През 1971 г. свободният аспирант в катедрата доц. инж. Димитър Мишев защищава първата кандидатска дисертация в катедрата. Разработването и защитата на научната степен „доктор” (к.т.н.) от преподавателите в катедрата повишава нивото на тяхната научна квалификация и осигурява достатъчен брой хабилитирани преподаватели в катедрата в съответствие с изискванията на ЗВО. До настоящия  момент в катедрата и в други научни звена в страната и чужбина са защитени 30 дисертации с научна степен „Доктор” от колектива на катедрата. През същата година се хабилитира и първият преподавател в катедрата – доц. д-р инж. Борис Очеретько. До настоящия момент в катедрата са осъществени 17 успешни първи хабилитации (доцентури).

 

   

 

Катедра “Радиотехника”, 1973 г.

                    Катедра “Радиотехника”, 1986 г.

.

 

Разрастването на научноизследователската дейност в катедрата довежда до създаването последователно на 2 проблемни научноизследователски лаборатории (ПНИЛ) със щат, превишаващ основния щат на катедрата: ПНИЛ по радиосвързочни системи (РСС) през 1976 г. с ръководител доц. д-р инж. Йосиф Стефанов (по-късно н.с. д-р инж. Христо Стрелухов, сега в университета в Саутхямптън, Великобритания, гл. ас. инж. Живко Балев и гл. ас. инж. Огнян Петков) и ПНИЛ по хидроакустични системи и устройства (ХАСУ) през 1982 г. с ръководител доц. д-р инж. Борко Боянов (по-късно доц. д-р инж. Стефко Пъргавелов и доц. д-р инж. Екатеринослав Сираков).  

  

 

ПНИЛ по РСС към катедра “Радиотехника”, 1986 г.

ПНИЛ по ХАСУ към катедра “Радиотехника”, 1986 г.

 

Обхватът на дейността на двете лаборатории включва научни и научно-приложни изследвания, конструкторски разработки и малкосерийно производство на радиосвързочна  и хидроакустична техника. В дейността на лабораториите вземат участие и голям брой студенти, които придобиват и усъвършенстват тук своите практически умения и израстват като квалифицирани специалисти. През най-силния период от дейността на двете лаборатории (80-те години на миналия век) общият числен състав на катедрата с лабораториите наброява около 70 преподаватели, специалисти и помощно технически персонал (ПТП). С настъпилите промени в обществено-икономическия живот в страната след 1989 г. и намаляването на инвестиционните възможности на традиционните потребители, обемът на научноизследователската дейност на двете лаборатории рязко се съкрати и през 90-те години те бяха закрити. 

През 1982 г. секция „Изчислителна техника” се преобразува в отделна катедра „Изчислителна техника” и се отделя от катедра „Радиотехника”. От следващата 1983 г. катедра „Изчислителна техника” (сега „Компютърни науки и технологии”) организира и провежда специалната подготовка на новосъздадената специалност „Изчислителна техника” (сега „Компютърни системи и технологии”). 

През 1983 г. с ПМС № 8/22.03.1983 г. сп. ”Радиотехника” се преименува в „Радио и телевизионна техника”. 

През 1986 г. е избран първият преподавател от катедрата (проф. д.н. инж. Христо Христов) за член на IEEE (Институт на инженерите по електротехника и електроника в САЩ). 

През 1987 г. в катедрата е защитена първата дисертация за получаване на научна степен „Доктор на науките” (проф. д.н. инж. Христо Христов). 

През 1988 г. е осъществена първата професура в катедрата (проф. д.н. инж. Христо Христов).

През 1989 г. в съавторство е издадена първата монография в чужбина от преподавател от катедрата: Kumar, A., H.D.Hristov, Microwave Cavity Antennas, Artech House, Inc., Boston (USA), 1989.

 

 

 

Катедра “Радиотехника”, 1993 г.

Катедра “Радиотехника”, 1999 г.

 

През 1993 г. катедрата участва за първи път в международен Темпус проект IMG-93-BG-1095 „Обмен на опит по учебни планове и програми по електроника и комуникации” (участник: доц. д-р инж. Илия Петришки).

           През 1996 г. проф. д.н. инж. Христо Христов получава международна награда за изследователска дейност на името на Raj Mittra в САЩ, а докладът на студента Андрей Василев, 4 курс, сп. „РТТ” с ръководител доц. д-р инж. Борко Боянов е отличен със специална награда на научна конференция в САЩ (OCEANS’96 MTS/IEEE Conference, 1996, Fort Lauderdale, Florida, USA). 

През 1997 г. с ПМС № 86/12.03.1997 г. от специалности „Радио и телевизионна техника” и „Съобщителна и осигурителна техника и системи” е създадена специалност „Комуникационна техника и технологии” (КТТ). Проф. д.н. инж. Христо Христов е включен в 14-то издание на американската енциклопедия Marquis Who’s Who in the World, 14th Edition, 1997, USA.

           През 1998 г. съвместно с катедра „Съобщителна техника” започва обучение на студенти от сп. „КТТ” по тристепенната структура с образователно-квалификационни степени (ОКС): „Бакалавър” и „Магистър” и образователна и научна степен (ОНС) „Доктор”). Доц. д-р инж. Георги Киров е включен в 4-то издание на американската енциклопедия Marquis Who’s Who in Science and Engineering, 4th Edition, 1998-1999, USA. 

През 2000 г. преподавател от катедрата издава самостоятелна монография в чужбина: Hristov, H.D., Fresnel Zones in Wireless Links, Zone Plate Lenses and Antennas, Artech House, 2000. Колектив под ръководството на доц. д-р инж. Георги Киров изработва радиометрична антена за L – обхват за нуждите на Виетнамския космически център.

           През 2002 г. се дипломират първите бакалаври на сп. „КТТ”. Студентката от магистърския курс на сп. „КТТ” Антония Георгиева спечелва „Мини Нобелова награда 2002” в конкурс, организиран от Шведското посолство в Република България и Министерството на външните работи на Швеция. 

През 2004 г. се дипломират първите магистри по сп. „КТТ”.

            Колектив под ръководството на доц. д-р инж. Петър Балабански (ръководител на катедрата през периода 2002/2003 г.) получава наградата „Варна – 2008” на община Варна за успешно внедряване на научни разработки за хора с увреждания. Доц. д-р инж. Георги Киров е включен в изданието на Международния биографски център в Кеймбридж, Англия „2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”, 2008, 2009/10.

Освен споменатите до тук, през различни  периоди от създаването на катедрата досега в нея са работили (някои продължават да работят и в настоящия момент) като редовни (щатни) преподаватели още следните специалисти: доц. д-р инж. Димитър Юдов (след това ръководител на катедра „ЕТМ”, декан на ФЕ, професор в БСУ и декан на Център по информатика и технически науки в БСУ), доц. д-р инж. Евгени Генчев (сега професор в Американски университет в Париж), доц. д-р инж. Атанас Майналовски, доц. д-р инж. Росен Георгиев (зам. – декан УР на ФЕ), доц. д-р инж. Петър Петров, доц. д-р инж. Иван Панайотов, доц. д-р инж. Димитър Тянев, доц. д-р инж. Велко Наумов (декан на ФД „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти”), доц. д-р инж. Николай Костов, гл. ас. д-р инж. Николай Киров, гл.ас. д-р инж. Бончо Касабов, гл. ас. д-р инж. Румен Шинев, гл. ас. д-р инж. Цветан Таслаков, гл. ас. инж. Георги Цанков, гл. ас. инж. Любен Хараламбиев, гл. ас. инж. Павел Манев, гл.ас. инж. Данко Миланов, гл. ас. инж. Емил Тодоров, гл. ас. инж. Димитър Лазаровски, гл. ас. инж.Георги Димитров, гл. ас. инж. Любомир Камбуров, ст. ас. инж. Драгомир Славов (президент на фирма „Интегрирани компютърни системи”), ст. ас. инж. Ралица Тодорова, ст. ас. инж. Пануша Янкова и ст. ас. инж. Валентин Бошнаков.

            За по-добро осигуряване на учебния процес в катедрата са привличани на работа като хонорувани преподаватели и следните специалисти: проф. д.н. инж. Трифон Пенков (ВНВМУ – Варна), проф. д-р инж. Христо Тихчев (ТУ - София), преп. инж. Миладин Миладинов (ВНВМУ – Варна), инж. Цоко Цоков (ЗРНА – Варна),  инж. Николай Радославов (Институт по корабостроене – Варна), инж. Валентин Давидов (Фестивален комплекс Варна), инж. Александър Христов (Радио Варна), инж. Красимир Куртев (Телевизионен център Варна), инж. Стоян Цеков, инж. Борис Николов и др. Катедра „Радиотехника” е оказала помощ при създаването и укрепването на редица катедри в ТУ-Варна. В настоящия момент възпитаници на катедрата работят в катедри „КНТ”, „ЕЕ” и „ТИЕ” на ТУ-Варна, както и в други университети като McMaster University – Canada, университета в Саутхямптън, Великобритания, ВВМУ-Варна, БСУ-Бургас и др.