За катедрата Учебници и учебни пособия
Учебници и учебни пособия
13 април 2021

Ръководство за практически упражнения по Агрометеорология

Ръководство за лабораторни упражнения по Микробиология

Учебник по Почвознание замърсяване на почвите и технологии за  пречистване

Ръководство за практически упражнения по Хербология

Ръководство за лабораторни упражнения по Лозарство

Ръководство за упражнения по Растениевъдство - 1 част (Зърнени култури)

Учебник по Качество на растителната продукция

Учебник по Растениевъдство - 2 част (Технически  и етеричномаслени култури)

Ръководство за упражнения по Растениевъдство - 2 част (Технически и етеричномаслени култури)

 

Ръководство за лабораторни упражнения по Микробиологичен контрол при химическо замърсяване на растителната продукция и околната среда

Учебник по Семепроизводство на технически култури

Учебник по Агротехника при семепроизводство на полски култури