Методически ръководител: ас. инж. Николай Петков

Зам. ръководител: ас. инж. Вилиан Петков

Председател: Кънчо Кънчев

Зам. председател: Дилян Станков

Научен секретар:

Административен секретар: Мариян Георгиев


Студентски клуб "Роботика и Мехатроника" е доброволна студентска организация в състава на Технически уни­вер­си­тет – Варна, подчинена административно на Студентски съвет при ТУ-Варна и ръководена в научно-методичен план от катедра “Автоматизация на производството”.

Основна цел на Клуба е да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на роботиката и мехатрониката, както и да попу­ля­ри­зира сред младите специалисти съвременните достижения в упоменатата научна сфера.

Основни задачи на Клуба са:

1. Обогатяване на учебния процес, материалната и информационната база на ТУ-Варна в областта на роботиката и мехатрониката.
2. Представяне на ТУ-Варна на научни форуми, мероприятия и състезания, свързани с роботиката и мехатрониката, провеждани на университетско, национално и между­на­родно равнище.
3. Установяване на работни контакти с фирми и външни за ТУ-Варна организации.
4. Организиране на ежегодно събитие “Ден на роботиката” в ТУ-Варна.