УКАЗАНИЯ

за приемане на документи и настанавяне в студентските oбщежития

на ТУ - Варна през учебната 2016/2017 година


 

I. Условия за настаняване в СО

I.1. Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и
специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване
от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се
обучават (чл.11 от ППСОС).

I.2. Документи за настаняване в студентски общежития, могат да подават
студенти, отговарящи на условията на чл.12, ал.2 и 3 от Правилника за правата и
задълженията на студентите в ТУ-Варна.

II. Необходими документи за кандидатстване за общежитие (чл.15 от ППСОС):

1. Заявление-декларация за кандидастване за общежитие по образец, в която Експерт ТИС задължително попълва данни за: формата на обучение (субсидирано или платено) и средния годишен успех за предходната година на студентите от горните курсове, а за новоприетите студенти - състезателния бал и броя на оценките, формиращи бала в ТУ - Варна - заявление-декларацията се разпространява в размножителното бюро в МФ или в интернет страницата на университета (Приложение 1).

2. Ползвалите общежитие през предходната учебна година, желаещи да запазят заеманата от тях стая (ако са класирани) впишат в горния ляв ъгъл на молбата номера на желаните блок и стая.

3. Документи за други учащи в семейството (за многодетните семейства) – от съответното учебно заведение.

4. За членове на семейството до 7-годишна възраст (за многодетните семейства) – копие от акта за раждане.

5. За студенти с неизвестен родител – копие от акта за раждане.

6. За студенти с починал родител – копие от смъртен акт

7. За студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди - копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

При подаване на документи от друго лице, същото трябва да представи нотариално заверено пълномощно.

III. Класиране за настаняване в СО

III.1. Без класиране в студентските общежития се настаняват (чл.13, ал.2 от ППСОС):

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО;

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и
възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) Несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или
сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) Студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

III.2. Класиране (чл.16 от ППСОС):

1. Критериите за класиране включват успеха от предходната година за студентите от горните курсове, кандидатстудентския бал - за студентите първа година.

2. Класирането за настаняване в студентско общежитие се извършва всяка учебна година по низходящ брой точки:

2.1. За първокурсници:

Брой точки = 0,8*(кандидат студентски бал/брой оценки) 2.2. 3а горните курсове:

Брой точки = Среден успех от предходната учебна година

IV. Настаняване в студентско общежитие (чл.18 от ППСОС):

1. Студентите получават индивидуални настанителни заповеди от Инспектор общежития и настаняване, след като представят за справка лична карта, адресна регистрация и уверение, че са записани в редовна форма на обучение за съответната учебна година.

2. Необходими документи за настаняване на класираните студенти:

2.1 Настанителна заповед;

2.2.Документ за самоличност;

2.3.Уверение, че студентът е записан като учащ в редовна форма на обучение за съответната учебна година или заповед за зачисляване в докторантура или специализация;

2.4.Адресна регистрация - издава се от администрацията на район „Приморски";

2.5.Две снимки - паспортен формат;

3. Ненастанилите се в тридневен срок от получаване на индивидуалната настанителна заповед, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране.

4. Разместване от една стая в друга става чрез подаване на молба за разместване (по образец) до КСБВУ при Инспектор общежития и настаняване.

 

V. Срокове за прием на документи, класиране и настаняване:

1. Прием на документи за първо класиране в работни дни от 01.08. до 29.08.2016г. включително - СО блок 18, стая 104.

2. Обявяване на резултатите от първо класиране - 07.09.2016г.

3. Получаване на настанителни заповеди – от 12.09 до 29.09.2015г. включително.

Неполучилите индивиуални настанителни заповеди в обявения срок, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране.

4. Настаняването ще започне от 12.09.2016г по график.

 

Правилата са съобразени с Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (ДВ 86/2008г., ПМС 235/25.09.2008г.), Правилника за ползване на студентските общежития и столове на ТУ-Варна (Протокол №6/07.12.2015г. на АС) и структурата на учебния процес за учебната 2016/2017 година (Заповед №С - 404/20.04.2016г).

Правилник...

Наредба...

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Директор: Тел: 052 / 303 282   E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Домакин: Тел: 052 / 303 239 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 18

 

 

Важно!

Студентски стипендии и награди

Скъпи колеги, информираме Ви, че стартира интернет страницата за кандидастване за стипендии и награди по проекта "студентски стипендии и награди", съфинансиран от ЕСФ по ПО"Развитие на човешките ресурси 2007-2013". Информация за кандидатстването - регистрация, попълване на формулярите и т.н., ще получите на
следния адрес: http://eurostipendii.mon.bg