УКАЗАНИЯ

 

за приемане на документи и настанавяне в студентските oбщежития

на ТУ - Варна през учебната 2018/2019 година

 

I. Условия за настаняване в СО

I.1. Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие", и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават (чл.11 от ППСОС).

I.2. Документи за настаняване в студентски общежития, могат да подават студенти, отговарящи на условията на чл.12, ал.2 и 3 от Правилника за правата и задълженията на студентите в ТУ-Варна.

II. Необходими документи за кандидатстване за общежитие (чл.15 от ППСОС):

1. Заявление-декларация за кандидастване за общежитие по образец, в която Експерт ТИС задължително попълва данни за:  формата на обучение (субсидирано или платено) и средния годишен успех за предходната година на студентите от горните  курсове, а за новоприетите студенти - състезателния бал и броя на оценките, формиращи бала в ТУ - Варна - заявление декларацията се разпространява в размножителното бюро в МФ или в интернет страницата на университета (Приложение 1).

2. Ползвалите общежитие през предходната учебна година, желаещи да запазят заеманата от тях стая (ако са класирани) впишат в горния ляв ъгъл на молбата номера на желаните блок и стая.

3. Документи за други учащи в семейството (за многодетните семейства) – от съответното учебно заведение.

4. За членове на семейството до 7-годишна възраст (за многодетните семейства) – копие от акта за раждане.

5. За студенти с неизвестен родител – копие от акта за раждане.

6. За студенти с починал родител – копие от смъртен акт

7. За студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди - копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

При подаване на документи от друго лице, същото трябва да представи нотариално заверено пълномощно.

III. Класиране за настаняване в СО

III.1. Без класиране в студентските общежития се настаняват (чл.13, ал.2 от ППСОС):

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО;

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) Несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) Несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) Студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) Студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

III.2. Класиране (чл.16 от ППСОС):

1. Критериите за класиране включват успеха от предходната година за студентите от горните курсове, кандидатстудентския бал - за студентите първа година.

2. Класирането за настаняване в студентско общежитие се извършва всяка учебна година по низходящ брой точки:

2.1. За първокурсници:

Брой точки = 0,8*(кандидат студентски бал/брой оценки) 2.2. 3а горните курсове:

Брой точки = Среден успех от предходната учебна година

IV. Настаняване в студентско общежитие (чл.18 от ППСОС):

1. Студентите получават индивидуални настанителни заповеди от Инспектор общежития и настаняване, след като представят за справка лична карта, адресна регистрация и уверение, че са записани в редовна форма на обучение за съответната учебна година.

2. Необходими документи за настаняване на класираните студенти:

2.1 Настанителна заповед;

2.2.Документ за самоличност;

2.3.Уверение, че студентът е записан като учащ в редовна форма на обучение за съответната учебна година или заповед за зачисляване в докторантура или специализация;

2.4.Адресна регистрация - издава се от администрацията на район „Приморски";

2.5.Две снимки - паспортен формат;

3. Ненастанилите се в тридневен срок от получаване на индивидуалната настанителна заповед, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране.

4. Разместване от една стая в друга става чрез подаване на молба за разместване (по образец) до КСБВУ при Инспектор общежития и настаняване.

 

V. Срокове за прием на документи, класиране и настаняване:

1. Прием на документи за класиране за студенти първи курс - от 10.07.2018г. до 18.07.2018г. включително  /в работните дни/ -  СО блок 18, стая 104.

2. Прием на документи за първо класиране за студенти втори, трети и четвърти курс - от 18.07.2018г. до 20.08.2018г. включително /в работните дни/ - СО блок 18, стая 104

2. Обявяване на резултатите от първо класиране в сайта на ТУ Варна – на 31.08.2018г.

3. Получаване на настанителни заповеди – от 05.09.2018г. до 18.09.2018г. включително /в работните дни/ - СО блок 18 - по обявен график.

!!! НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ИЗВЪН ГРАФИКА НЯМА ДА СЕ ИЗДАВАТ!!!

Неполучилите индивидуални настанителни заповеди в обявения срок, губят правото си за настаняване в студентско общежитие. На техните места се настаняват резерви по реда на класиране.

4. Настаняването ще започне от 05.09.2018г. по обявения  график.

5. Прием на документи за второ класиране редовно обучение и магистри – от 17.09.2018г. до 21.09.2018г. включително /в работните дни// - СО блок 18, стая 104

6. Обявяване на резултатите от второ класиране в сайта на ТУ Варна – на 27.09.2018г.

7. Настаняване от второ класиране и магистри - от 28.09.2018г. по обявен график.

Указанията са съобразени с Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (Приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г., изм., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.),  Правилника за ползване на студентските общежития и столове на ТУ-Варна (Приет от Академичен съвет с Протокол № 6/09.03.2009г. , изм. от Академичен съвет с Протокол №6/07.12.2015г., изм. от Академичен съвет с Протокол №13/26.09.2016г. ) и структурата на учебния процес за учебната 2017/2018 година (Заповед №С - /.04.2017г).

 

Правилник...

Наредба...

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Директор: Тел: 052 / 303 282   E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Домакин: Тел: 052 / 303 239 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДО СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 18