Нормативни документи

СТ А Т У Т
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ПОИМЕННИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Настоящият статут определя условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за определяне на годишните поименни награди на Община Варна на студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати на студентски олимпиади, международни и национални състезания, конкурси, научни форуми и обществени, културни или спортни мероприятия на академичната общност или в дейности със социална насоченост и доброволчество.
I. Общи условия. Стартиране на процедурата за кандидатстване.
1. Статутът за определяне на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения е общ за дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция “Образование”.
2. Процедурата за кандидатстване за годишните поименни награди на Община Варна за студентите от варненските висши учебни заведения стартира след одобряване на финансовите средства в рамките на бюджета на Община Варна, за съответната календарна година.
3. Процедурата за кандидатстване се счита за открита след като бъде обявена публично на сайта на Община Варна.
4. Информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за номиниране са публични и се предоставят от:
- дирекция „Младежки дейности и спорт” и дирекция „Образование”, и на техните интернет страници;
- Студентските съвети на варненските висши учебни заведения и  на техните интернет страници.
II. Размер, период и време на даване на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения. Разпределение на годишните поименни награди.
1. Размерът и разпределението  на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения се определя със заповед на Кмета на Община Варна.
2. Размерът на годишните поименни награди се включва съответно в бюджетите на дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция “Образование”.
3. Варненските висши учебни заведения имат право на две номинации за всяка година, по една за всяка от следните области:
- научна област - за студенти, класирани на I, II или III място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси или за студенти, отличени за участие с публикации в научни форуми;
-  културни или спортни мероприятия на академичната общност или дейности със социална насоченост и доброволчество.
4. Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от 1. X на предходната до 1. X на текущата година.
5. В случаите, когато за съответната година не постъпят определения за всяко висше учебно заведение брой кандидатури или респективно не бъдат номинирани съответния брой кандидати за годишни поименни награди, съгласно установения ред, тези награди не се присъждат и средствата не подлежат на преразпределение.
6. Годишните поименни награди се връчват в пълен размер не по-късно от 8 декември на текущата година.
III. Цел на наградата. Процедура за кандидатстване.
1. Целта на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения е да стимулира, популяризира и потвърди признанието от страна на Община Варна на постигнатите високи резултати на студентите от варненските висши учебни заведения в съответните области.
2. В процедурата могат да участват студенти от следните варненски висши учебни заведения:
- Икономически университет – Варна;
- Технически университет – Варна;
- Медицински университет – Варна;
- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна.
3. В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на документите са в редовна форма на обучение в едно от съответните висши учебни заведения и са записани по установения ред за предстоящата учебна година.
4. В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от “много добър” (4,50) през предходната учебна година.
5. Студент, получил Годишна поименна награда на Община Варна за постигнати високи резултати, няма право на второ участие в процедурата.
IV. Необходими документи и ред за кандидатстване
1. Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване, трябва да попълни и представи следните документи:
- формуляр - декларация по образец на Община Варна;
- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията;
- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше учебно заведение.
2. Документите се подават в офиса на Студентския съвет на съответното висше учебно заведение, не по-късно от 20. X. за всяка година, срещу входящ номер.
3. При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.
V. Процедура по номиниране на постъпилите кандидатури
1. Документите на номинираните кандидати  се внасят в деловодството на Община Варна с официално писмо-предложение, подписано и подпечатано от Ректора на съответното висше учебно заведение и председателя на Студентския съвет, не по-късно от 30.X на съответната година.
2. Комисия в състав от  по двама представители на дирекция „Младежки дейности и спорт”, дирекция „Образование” и трима представители на Студентските съвети към съответния университет заседава в десет дневен срок след постъпване на документите на номинираните кандидати в деловодството на Община Варна и определя носителите на Годишните поименни награди.
3. Съставът на комисията се определя със заповед на Кмета на Община Варна.

 

Този статут е приет с Решение  № 2709-14 на Общински съвет – Варна, Протокол  № 27 от 06, 07.10.2010 г. При необходимост, подлежи на изменения и допълнения по съответния административен ред.