Приложими стандарти (международни, европейски и национални), задаващи изисквания към дейността на ТУ-Варна

В този раздел е представен списък със стандарти и стандартизационни документи, които се отнасят към СУК на ТУ-Варна.

Посочените по-долу документи:

  • могат да бъдат получени като екземпляр с контролиран достъп от Ръководителя на Центъра по качество на ТУ-Варна; или
  • да се закупят от Българския институт за стандартизация (www.bds-bg.org).


Общи положения и термини

Стандартите в този раздел са основни и съдържат общи положения и термини, които улесняватт използването на основните стандарти за системи за управление на качеството.

Номер на стандарта

Заглавие

1

БДС EN 45020:2007

Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004)

2

БДС EN ISO/IEC 17000:2006

Оценяване на съответствието. Речник и общи принципи (ISO/IEC 17000:2004)

 


Основни стандарти

Номер на стандарта

Заглавие

1

БДС EN ISO 9000:2015

Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)

2

БДС EN ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)

3

СД ISO/TS 9002:2016

Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015

4

БДС EN ISO 9004:2009

Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление чрез качеството (ISO 9004:2009)

5

БДС EN ISO 19011:2011

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)

6

БДС ISO 10001:2011

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации

7

БДС ISO 10002:2010

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите

8

БДС ISO 10002:2015

(на англ. език)

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на рекламации в организациите

9

БДС ISO 10003:2011

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за решаване на спорове извън организациите

10

БДС ISO 10004:2012

Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване

11

БДС ISO 10005:2008

Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството

12

БДС EN ISO 10012:2006

Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003)

13

БДС ISO/TR 10013:2005

Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството

14

БДС ISO 10014:2010

Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи

15

БДС ISO 10018:2013

Управление на качеството. Указания за приобщаване и компетентност на персонала