No valid database connection MySQL client ran out of memory SQL=select * from suk_jvcounter_logs
No valid database connection Lost connection to MySQL server during query SQL=select * from suk_session where session_id = 'a063a340c50e46007115c6e0e79c1699' and client_id=0
Файлове | Документи със свободен достъп | Актуални документи от СУК на ТУ-Варна
Документи със свободен достъп

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Наръчникът по качество е документ от I-во (стратегическо ниво), който:

  • Описва цялостно Системата за управление на качеството на ТУ-Варна;
  • Съдържа Декларацията на ръководството по качеството;
  • Съдържа Мисията, Визията и Стратегическите цели на ТУ-Варна;
  • Съдържа Политиката по качеството;
  • Изяснява структурата за управление на качеството в ТУ-Варна;
  • Изяснява взаимовръзките между процесите от системата за управление на качеството;
  • Описва как системата за управление на качеството на ТУ-Варна отговаря на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015;
  • Дава препратки към процедури, правилници и др. документи, регламентиращи процесите от системата за управление на качеството на ТУ-Варна;

Политиката по качество на ТУ-Варна е утвърдена и се съдържа в Наръчника по качество.

file icon 13. Одити, 2018Tooltip 27/03/2018 Тегления: 98

Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на студенти, докторанти, завършили студенти и потребители на кадри.

Важно: Анкетните листи, съгласно Приложение 2 са публикувани в категорията "Анкетни листове" на секцията "Бланки и формуляри от СУК"

Процедурата „Разработване на електронен модул за дистанционно обучение". Може да бъде изтеглена от тук

Атестационния лист 31 а, към настоящия правилник може да се изтегли от тук.

 

Правила за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение.

.

 

Правилник за устройството и дейността на Дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти" в Технически университет – Варна

Правилник за издаване на "Годишник на ТУ-Варна" и "Сборник с резюмета на проекти финансирани от държавния бюджет"

Вътрешен правилник за изискванията и процедурата при защита на дипломните работи и провеждане на държавни изпити.

Приложенията към този правилник във форма за попълване могат да бъдат открити тук.

Приложенията към Стандарта в MS Word формат (за попълване) могат да бъдат изтеглени от тук

Документа съдържа приложенията към "71. Стандарт на Технически университет - Варна във връзка с обучението на докторанти, 2017" в MS Word формат за попълване.

72. Стандарт за оформяне на съдържанието и атрибутите на документи от СУК на ТУ-Варна, 2016.

Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от конкурса за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет.

Документът е първоначално приет: с решение на Академичния съвет на Техническия Университет – Варна и утвърден с протокол № 5 от 02.11.2015 год., и приема № 74 от СУК на ТУ-Варна.

Приложения 1, 2 и 3 в MS Word формат могат да бъдат открити тук.

Документът е първоначално приет: с решение на Академичния съвет на Технически Университет – Варна и утвърден с протокол № 38 от 01.12.2014 год. и приема № 75 от СУК на ТУ-Варна.


Последно добавени документи от СУК