Документи със свободен достъп

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]

Правилник за издаване на "Годишник на ТУ-Варна" и "Сборник с резюмета на проекти финансирани от държавния бюджет"

Процедурата „Разработване на електронен модул за дистанционно обучение". Може да бъде изтеглена от тук

Приложенията към този правилник във форма за попълване могат да бъдат открити тук.

file icon 13. Одити, 2018Tooltip 27/03/2018 Тегления: 98

Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от конкурса за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет.

Документа съдържа приложенията към "71. Стандарт на Технически университет - Варна във връзка с обучението на докторанти, 2017" в MS Word формат за попълване.

 

Правила за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение.

.

 

Правилник за устройството и дейността на Дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти" в Технически университет – Варна

Документът е първоначално приет: с решение на Академичния съвет на Технически Университет – Варна и утвърден с протокол № 38 от 01.12.2014 год. и приема № 75 от СУК на ТУ-Варна.

72. Стандарт за оформяне на съдържанието и атрибутите на документи от СУК на ТУ-Варна, 2016.

Приложенията към Стандарта в MS Word формат (за попълване) могат да бъдат изтеглени от тук

Наръчникът по качество е документ от I-во (стратегическо ниво), който:

  • Описва цялостно Системата за управление на качеството на ТУ-Варна;
  • Съдържа Декларацията на ръководството по качеството;
  • Съдържа Мисията, Визията и Стратегическите цели на ТУ-Варна;
  • Съдържа Политиката по качеството;
  • Изяснява структурата за управление на качеството в ТУ-Варна;
  • Изяснява взаимовръзките между процесите от системата за управление на качеството;
  • Описва как системата за управление на качеството на ТУ-Варна отговаря на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015;
  • Дава препратки към процедури, правилници и др. документи, регламентиращи процесите от системата за управление на качеството на ТУ-Варна;

Вътрешен правилник за изискванията и процедурата при защита на дипломните работи и провеждане на държавни изпити.

Атестационния лист 31 а, към настоящия правилник може да се изтегли от тук.

Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на студенти, докторанти, завършили студенти и потребители на кадри.

Важно: Анкетните листи, съгласно Приложение 2 са публикувани в категорията "Анкетни листове" на секцията "Бланки и формуляри от СУК"

Документът е първоначално приет: с решение на Академичния съвет на Техническия Университет – Варна и утвърден с протокол № 5 от 02.11.2015 год., и приема № 74 от СУК на ТУ-Варна.

Приложения 1, 2 и 3 в MS Word формат могат да бъдат открити тук.

Политиката по качество на ТУ-Варна е утвърдена и се съдържа в Наръчника по качество.


Последно добавени документи от СУК