Документи със свободен достъп

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Документът е първоначално приет: с решение на Академичния съвет на Технически Университет – Варна и утвърден с протокол № 38 от 01.12.2014 год. и приема № 75 от СУК на ТУ-Варна.

Документът е първоначално приет: с решение на Академичния съвет на Техническия Университет – Варна и утвърден с протокол № 5 от 02.11.2015 год., и приема № 74 от СУК на ТУ-Варна.

Приложения 1, 2 и 3 в MS Word формат могат да бъдат открити тук.

Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от конкурса за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет.

72. Стандарт за оформяне на съдържанието и атрибутите на документи от СУК на ТУ-Варна, 2016.

Документа съдържа приложенията към "71. Стандарт на Технически университет - Варна във връзка с обучението на докторанти, 2017" в MS Word формат за попълване.

Приложенията към Стандарта в MS Word формат (за попълване) могат да бъдат изтеглени от тук

Приложенията към този правилник във форма за попълване могат да бъдат открити тук.

Вътрешен правилник за изискванията и процедурата при защита на дипломните работи и провеждане на държавни изпити.

Правилник за издаване на "Годишник на ТУ-Варна" и "Сборник с резюмета на проекти финансирани от държавния бюджет"

Правилник за устройството и дейността на Дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти" в Технически университет – Варна

 

Правила за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение.

.

 

Атестационния лист 31 а, към настоящия правилник може да се изтегли от тук.

Процедурата „Разработване на електронен модул за дистанционно обучение". Може да бъде изтеглена от тук

Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на студенти, докторанти, завършили студенти и потребители на кадри.

Важно: Анкетните листи, съгласно Приложение 2 са публикувани в категорията "Анкетни листове" на секцията "Бланки и формуляри от СУК"

file icon 13. Одити, 2018Tooltip 27/03/2018 Тегления: 85

Политиката по качество на ТУ-Варна е утвърдена и се съдържа в Наръчника по качество.

Наръчникът по качество е документ от I-во (стратегическо ниво), който:

  • Описва цялостно Системата за управление на качеството на ТУ-Варна;
  • Съдържа Декларацията на ръководството по качеството;
  • Съдържа Мисията, Визията и Стратегическите цели на ТУ-Варна;
  • Съдържа Политиката по качеството;
  • Изяснява структурата за управление на качеството в ТУ-Варна;
  • Изяснява взаимовръзките между процесите от системата за управление на качеството;
  • Описва как системата за управление на качеството на ТУ-Варна отговаря на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015;
  • Дава препратки към процедури, правилници и др. документи, регламентиращи процесите от системата за управление на качеството на ТУ-Варна;