Начало
Започва кандидатстудентска кампания 2019 г.

Информация можете да получите на телефон (052) 383 360, Мария Влаева.

 КСП 2016

 

 

ТОПЛОТЕХНИКА


Катедра „Топлотехника” води учебен процес, осигуряващ:

Image

Фундаменталната подготовка в специалностите от професионалното направление „Машинно инженерство” по дисциплините „Термодинамика”, „Топло- и масопренасяне”, „Механика на флуидите”, „Хидравлични и пневматични машини и задвижвания” и „Автоматично регулиране и управление”

Специализиращата подготовка в специалност „Топлотехника и ВЕИ” (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”) по дисциплини от направленията  „Топлообменни, масообменни и горивни апарати и системи”, „Топло- и газоснабдяване”,  „Отопление, вентилация и климатизация”, „Хладилна и сушилна техника”, „Възобновяеми енергийни източници и оползотворяване на отпадъчна топлина”, „Компютърни системи за инженерно проектиране”

Научно – изследователската дейност и международното сътрудничество са свързани с научните направления:

 Теоретична топлотехника

 Приложна топлотехника

 Механика на флуидите

 Възобновяеми енергийни източници

 Автоматизирани системи за информация и управление

   адрес:

   Технически Университет (ТУ)

   9010 Варна

   Ул. Студентска 1

  052/383 360,      052/383 506