Начало

Учебни планове за ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование

 

 

 

 №

Специалности - редовно обучение 

1 Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи
2Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
3
Автомобилна техника
4
Агрономство
5 Биомедицинска електроника
6
Експлоатация на флота и пристанищата
7 Електроенергетика
8 Електроника
9 Електрообзавеждане на кораба-бакалавър
10 Електрообзавеждане на кораба-магистър
11 Електроснабдяване и електрообзавеждане
12 Електротехника и възобновяеми енергийни източници
13 Защита на населението при бедствия и аварии
14 Индустриален дизайн
15 Индустриален мениджмънт
16Инженерна екология
17Информационни и комуникационни технологии
18 Компютъризирани технологии в машиностроенето
19 Компютърни системи и технологии
20 Комуникационна техника и технологии
21 Корабни машини и механизми-бакалавър
22 Корабни машини и механизми-магистър
23 Корабоводене-магистър
24Корабоводене-бакалавър
25Корабоплаване
26 Корабостроене и морска техника
27 Машиностроителна техника и технологии 
28Медицинска електроника
29 Роботика и мехатроника
30Производствен инженеринг
31 Софтуерни и интернет технологии
32 Социален мениджмънт
33 Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост 
34 Телекомуникации и мобилни технологии
35 Технологично предприемачество и иновации
36 Топлотехника и Възобновяеми енергийни източници
36 Транспортна техника и технологии 

 Специалности - задочно обучение

1 Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи
2
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
3 Агрономство
4 Биомедицинска електроника
5 Експлоатация на флота и пристанищата
6 Електроенергетика
7
Електроника
8 Електротехника и възобновяеми енергийни източници
9 Електрообзавеждане на кораба-бакалавър
10 Електрообзавеждане на кораба-магистър
11 Електроснабдяване и електрообзавеждане
12 Електротехника
13 Защита на населението при бедствия и аварии
14 Индустриален мениджмънт
15Инженерна екология
16Информационни и комуникационни технологии
17 Компютъризирани технологии в машиностроенето
18 Компютърни системи и технологии
19 Комуникационна техника и технологии
20 Корабни машини и механизми-бакалавър
21 Корабни машини и механизми-магистър
22 Корабоводене-магистър
23Корабоводене-бакалавър
24Корабостроене и морска техника
25 Машиностроителна техника и технологии
26Медицинска електроника
27Производствен инженеринг
28 Социален мениджмънт 
29 Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост  
30 Телекомуникации и мобилни технологии
31 Технологично предприемачество и иновации
32 Топлотехника и възобновяеми енергийни източници
33
Транспортна техника и технологии