Начало

Учебни планове за ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование

 

 

 

Специалности - редовно обучение 

Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Автомобилна техника
Агрономство
Биомедицинска електроника
Възобновяеми енергийни източници
Експлоатация на флота и пристанищата
Електроенергетика
Електроника
Електрообзавеждане на кораба-бакалавър
Електротехника и електротехнологии
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електротехника и възобновяеми енергийни източници
Защита на населението при бедствия и аварии
Индустриален дизайн
Индустриален мениджмънт
Инженерна екология
Информационни и комуникационни технологии
Компютъризирани технологии в машиностроенето
Компютърни системи и технологии
Корабни машини и механизми-бакалавър
Корабоводене-бакалавър
Корабостроене и морска техника
Логистика на водния транспорт
Машиностроителна техника и технологии 
Производствен инженеринг
Роботика и мехатроника
Софтуерни и интернет технологии
Социален мениджмънт
Телекомуникации и мобилни технологии
Технологично предприемачество и иновации
Топлотехника и възобновяеми енергийни източници
Топлотехника и инвестиционно проектиране
Транспортна техника и технологии 
 
   Архив
(неактивни специалности)
 Електрообзавеждане на кораба-магистър
 Комуникационна техника и технологии
 Корабни машини и механизми-магистър
 Корабоводене-магистър
 Корабоплаване
 Медицинска електроника
 Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост 

 Специалности - задочно обучение

Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи
Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи
Агрономство
Биомедицинска електроника
Възобновяеми енергийни източници
Експлоатация на флота и пристанищата
Електроенергетика
Електроника
Електротехника и възобновяеми енергийни източници
Електрообзавеждане на кораба-бакалавър
Електротехника и електротехнологии
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електротехника
Защита на населението при бедствия и аварии
Индустриален мениджмънт
Инженерна екология
Информационни и комуникационни технологии
Компютъризирани технологии в машиностроенето
Компютърни системи и технологии
Корабни машини и механизми-бакалавър
Корабоводене-бакалавър
Логистика на водния транспорт
Машиностроителна техника и технологии
Производствен инженеринг
Роботика и мехатроника
Социален мениджмънт 
Телекомуникации и мобилни технологии
Технологично предприемачество и иновации
Топлотехника и възобновяеми енергийни източници
Топлотехника и инвестиционно проектиране
Транспортна техника и технологии
 Архив
(неактивни специалности)
 Електрообзавеждане на кораба-магистър
 Комуникационна техника и технологии
 Корабни машини и механизми-магистър
 Корабоводене-магистър
 Корабостроене и морска техника
 Медицинска електроника
 Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост