Начало Учебни планове

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Машиностроителна техника и технологии
редовна
ОКС "бакалавър" по професионално направление "Машинно инжинерство"
 Машиностроителна техника и технологии 
задочнаОКС "бакалавър" по професионално направление "Машинно инжинерство"
 Машиностроителна техника и технологииредовна
ОКС "бакалавър" по други специалности
 Машиностроителна техника и технологиизадочнаОКС "бакалавър" по други специалности
 Машиностроителна техника и технологии редовнаЗа притежаващи ОКС "професионален бакалавър" по специалности от професионално направление "Машинно инженерство"
 Машиностроителна техника и технологии задочнаЗа притежаващи ОКС "професионален бакалавър" по специалности от професионално направление "Машинно инженерство"