Начало Учебни планове
СПОРТНА АНИМАЦИЯ
 
  Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
СПОРТНА АНИМАЦИЯ
 редовна За притежаващи ОКС 'бакалавър' или ОКС 'магистър' по специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" и специалности от професионално направление 7.6 Спорт
 задочна
СПОРТНА АНИМАЦИЯ
 редовна  За притежаващи ОКС 'бакалавър' или ОКС 'магистър' по специалности от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, без специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание"
 задочна