Начало Учебни планове

ДИАГНОСТИКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Диагностика на машини и съоръженияредовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления "Машинно инженерство", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Енергетика" и "Електротехника, електроника и автоматика"
 Диагностика на машини и съоръжения
задочна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления "Машинно инженерство",
"Транспорт, корабоплаване и авиация", "Енергетика" и "Електротехника, електроника и автоматика"
 Диагностика на машини и съоръжениязадочна  За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"