Начало Учебни планове

ХИМИЧЕСКО МАШИНОСТРОЕНЕ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Химическо машиностроенередовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по същата или по други специалности от професионално направление "Машинно инженерство"
  Химическо машиностроенередовнаЗа притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки" без специалности от професионално направление
"Машинно инженерство"
 Химическо машиностроенередовнаЗа притежаващи ОКС "Професионален бакалавър" по същата специалност от професионално направление "Машинно инженерство"
 Химическо машиностроенезадочнаЗа притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Машинно инженерство"
 Химическо машиностроенезадочнаЗа притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки" без специалности от професионално направление
"Машинно инженерство"
 Химическо машиностроене задочна За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър" по същата специалност от професионално направление "Машинно инженерство"