Начало Учебни планове

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

Специалност/Специализация  Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦ  редовна Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' след средно образование по
специалности от ОВО "Технически науки"
 задочна
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦ (след ОКС 'Професионален бакалавър')  редовна Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Професионален бакалавър' по специалности от професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика"
 задочна
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ дистанционнаУчебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' след средно образование по специалности от ОВО "Технически науки"
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)
 редовнаУчебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'Бакалавър' или 'Магистър' по специалност "Възобновяеми енергийни източници" или специалности с модул или профил "Възобновяеми енергийни източници" от професионални направления 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и 5.4 "Енергетика"
 задочна