Начало Учебни планове

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИредовна
 За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.3 "Комуникационна и
компютърна техника" и специалност "Електроника"
 
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ
редовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и
информатика" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"