Начало Учебни планове

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСАредовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности "Компютърни системи и технологии", "Софтуерни и Интернет технологии", "Индустриален мениджмънт" или по специалности от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
 
КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
редовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8."Икономика", 3.7. "Администрация и управление", 3.5. "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"