Начало Учебни планове

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от професионални направления "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника"
 задочна
 МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА редовнаЗа притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки", без специалностите от професионални направления: 5.2 "Електротехника, електроника и авотматика" и 5.3 "Комуникационна и компюътрна техника".
 задочна
 МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА За притежаващи ОКС "професионален бакалавър"
 задочна