Начало Учебни планове

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИредовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 4.6 "Информатика и компютърни науки" и по специалностите "Електроника" и "Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи" от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
редовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО 5."Технически науки", ОВО 4."Природни науки, математика и информатика", професионални направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление", 3.5 "Обществени комуникации и информационни науки" и ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.3. "Комуникационна и компютърна техника"