Начало Учебни планове
ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Топлотехника" и "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"
 задочна
ТОПЛОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 редовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки" (без завършилите специалност "Топлотехника" или специалност "Топлотехника и възобновяеми енергийни източници"), ОВО "Педагогически науки", "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки"
 задочна