Технически университет - Варна е държавно висше училище. Обучението на студентите се извършва в Електротехнически факултет (ЕФ), Факултет по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА), Машинно-технологичен факултет (МТФ), Корабостроителен факултет (КФ), Добруджански технологичен колеж (ДТК), Колеж в структурата на ТУ и Департамент за обучение по математика и езиково обучение (ДМФЕО).

Image 
 

  Технически университет — Варна е разположен на площ от 200 дка. Основните му дейности са съсредоточени в сградите на Машиностроителен факултет (МФ), Електротехнически факултет (ЕФ), Учебен корпус (УК), Нов учебен корпус (НУК), Топла връзка (ТВ), Учебно-производствена база (УПБ) и Спортен комплекс.
  Учебният процес в Технически университет - Варна се провежда в над 50 лекционни зали, част от които са оборудвани с мултимедия и в 230 модерно оборудвани лаборатории. Изучаването на чужди езици се провежда във фонетични кабинети, оборудвани с аудио и видеотехника и съвременни компютърни системи за обучение.

 

Основно меню

Начало
Правилник за правата и задълженията на студентите
Бланки и формуляри
Професионални направления и специалности 2018/19г.
Квалификационни характеристики на специалности
Учебни планове
Разписи преподаватели
Разписи - летен семестър
Текущ контрол - летен семестър
Лятна изпитна сесия - задочно обучение
Лятна изпитна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна изпитна сесия за студенти обучавани на 15 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Годишна поправителна сесия за студенти обучавани на 10 седмици – редовно обучение
Лятна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс - ОКС "Бакалавър"
Годишна поправителна сесия - задочно обучение
Годишна поправителна сесия - редовно обучение - I-III курс
Контакти
ТУ-Варна

Вход


Lost Password?