ZOP

2017 - ВЪНШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА

* Решение 2/ 21.03.2017г.

- УИН номер на АОП: 778822

- дата на публикуване: 21.03.2017г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 778087

- дата на публикуване: 21.03.2017г.

* Документация

- дата на публикуване: 21.03.2017г.

* Образци

- дата на публикуване: 21.03.2017г.

* Техническа спецификация

- дата на публикуване: 21.03.2017г.

* СЪОБЩЕНИЕ - 10.04.2017Г.

Уважаеми Дами и Господа, поради обявяването на 01.05.2017г за неприсъствен ден, на основание чл.28, ал.3 от ППЗОП,

Ви уведомяваме, че крайният срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 16,30ч. на 02.05.2017г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.05.2017г., от 11,00ч. в зала 109, в сградата на Ректората на ТУ-Варна, ул."Студентска"  

* Протокол 1 /05.05.2017г.

 - дата на публикуване: 09.05.2017г.

* Протокол 2 /17.05.2017г.

- дата на публикуване: 17.05.2017г.

* СЪОБЩЕНИЕ - 17.05.2017Г.

    Уважаеми Дами и Господа,  отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, ще се избърши на 23.05.2017г.,

    от 11:00ч.  в зала 109, в сградата на Ректората на ТУ-Варна, ул."Студентска"№1

* Протокол 3/ 23.05.2017г.

- дата на публикуване: 23.05.2017г.

* Доклад

- дата на публикуване: 23.05.2017г.

* Решение вх.№3173/23.05.2017г.

- дата на публикуване: 23.05.2017г.

* Договор №85/19.06.2017г.

- дата на публикуване: 21.06.2017г.

* Обявление за възложена поръчка

- УИН номер на АОП: 792656

- дата на публикуване: 21.06.2017г.

* Обявление за край поръчка

- изх. № 2955/12.07.2019 г. УИН: 921837

- дата на публикуване: 12.07.2019г.