ZOP

2019 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА /публично състезание/

* Решение за откриване на процедура 

изх. № 6054/03.01.2019 г. УИН 886138

- дата на публикуване: 03.01.2019 г.

* Обявление за поръчка

изх. № 6055/03.01.2019 г. УИН 886157

- дата на публикуване: 03.01.2019 г.

* Документация

- дата на публикуване: 03.01.2019 г.

* Методика за оценка на офертите

- дата на публикуване: 03.01.2019 г.

* Образци 

- дата на публикуване: 03.01.2019 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 03.01.2019 г.

* Протокол № 1 от работата на комисията.

- дата на публикуване: 13.02.2019 г.

* Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

-дата на публикуване: 13.02.2019 г.

* Протокол № 2 от 27.02.2019 г.

- дата на публикуване: 27.02.2019 г.

* Доклад от дейността на комисията с вх. № 777/27.02.2019 г.

дата на публикуване: 27.02.2019 г.

* Решение за определяне на изпълнител

№ Р-ОП-3/27.02.2019 г.

- дата на публикуване: 27.02.2019 г.

* Обявление за възложена поръчка изх. № 1326/01.04.2019 г.

- УИН 905226

- дата на публикуване: 01.04.2019 г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. 13.12.2019 г.

- УИН 949145

- дата на публикуване: 13.12.2019 г.