ZOP

2019 - ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ОТ КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА


 * Решение за откриване на процедура

изх. № 119/18.01.2019 г., УИН 889571

- дата на публикуване - 21.01.2019 г.

* Обявление за поръчка

изх. № 120/18.01.2019 г., ИУН 889572

- дата на публикуване - 21.01.2019 г.

* Образци

- дата на публикуване - 22.01.2019 г.

* Документация

- дата на публикуване -  22.01.2019 г.

* ЕЕДОП - Образец № 3

- дата на публикуване - 22.01.2019 г. 

* Протокол № 1 вх. № 931/11.03.2019 г.

- дата на публикуване - 11.03.2019 г. 

* Протокол № 2 от работата на комисията

- дата на публикуване - 29.03.2019 г.

* Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"

- дата на публикуване - 29.03.2019 г.

* Протокол № 3 с изх. № 1525/15.04.2019 г.

- дата на публикуване - 15.04.2019 г.

* Доклад от работата на комисията с вх. № 1526/15.04.2019 г.

дата на публикуване - 15.04.2019 г.

* Решение за избор на изпълнител с изх. № 1527/15.04.2019 г.

- дата на публикуване - 15.04.2019 г.

* Решение за класиране изх. № 78/16.05.2019 г.

- дата на публикуване - 16.05.2019 г.

* Доклад от работата на комисията с вх. № 2730/17.06.2019 г.

дата на публикуване - 28.06.2019 г.

* Решение за отмяна на влязло е сила решение за класиране изх. № 2731/28.06.2019 г.

- дата на публикуване - 28.06.2019 г.

* Обявление за поръчка

 ИУН 919295

- дата на публикуване - 28.06.2019 г.