ZOP

2019 - Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по две обособени позиции за нуждите на Технически университет - Варна /договаряне без предварително обявление/


* Решение за откриване на процедура

УИН 891294

- дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* Образци

- дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* Покана до "Технооптима" ООД

- дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* Покана до "Метрисис" ЕООД

дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* Покана до "Инновиа" ЕООД

- дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* Покана до "Скуалио България" ЕООД

- дата на публикуване: 29.01.2019 г.

* Протокол от проведено договаряне

вх. № 415/07.02.2019 г.

- дата на публикуване: 07.02.2019 г.

* Доклад от работата на комисията

изх. № 416/07.02.2019 г.

- дата на публикуване: 07.02.2019 г.

* Решение за избор на изпълнител

изх. № 417/07.02.2019 г.

- дата на публикуване: 07.02.2019 г.

* Обявление за възложена поръчка

изх. № 1054/18.03.2019 г. УИН 901433

- дата на публикуване: 20.03.2019 г.

* Договор за ОП "Скуалио България" ЕООД

- дата на публикуване: 20.03.2019 г.

* Обявление за приключване на договор

изх. № 2723/27.06.2019 г. УИН 919322

- дата на публикуване: 28.06.2019 г.