ZOP

2019 - Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на ОП с предмет: Доставка на камера, автономна, високоскоростна за нуждите на ТУ–Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за ...

2019 - Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на камера, автономна, високоскоростна за нуждите на Технически университет – Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020’’


* Покана

- дата на публикуване: 25.10.2019 г.

* Техническа спецификация

- дата на публикуване: 25.10.2019 г.

* Ценови стойности

- дата на публикуване: 25.10.2019 г.