ZOP

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020“


* Решение за откриване на процедура

 УИН 961399

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 961403

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* Документация и образци

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* Съобщение заседание

- дата на публикуване: 30.03.2020 г.

* Протокол 1

- дата на публикуване: 10.04.2020г.

* Протокол 2

- дата на публикуване: 23.04.2020г.

* Доклад

- дата на публикуване: 23.04.2020г.

* Решение за избор на изпълнител

- дата на публикуване: 07.05.2020г.

* Обявление за възложена поръчка

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Договор ОП 1

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Договор ОП 2

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Договор ОП 4

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Договор ОП 6

- дата на публикуване: 29.06.2020 г.

* Обявление за приключен договор по ОП 2

- дата на публикуване: 30.11.2020 г.

* Обявление за приключен договор по ОП 4

- дата на публикуване: 24.02.2021 г.

* Обявление за приключен договор по ОП 6

- дата на публикуване: 24.02.2021 г.