ZOP

ОП след 15.04.2016г. възлагани чрез процедури по ЗОП

2019 - СМР и системна интеграция за ремонт на научноизследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1. 001-0008


продължава>
 

2019 - Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по две обособени позиции за нуждите на Технически университет - Варна /договаряне без предварително обявление/


продължава>
 

2019 - ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ОТ КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА


продължава>
 

2019 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА /публично състезание/


продължава>
 

2018 Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващ


продължава>
 

2018г. ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА", ПРИСЪЕДИНЕНИ НА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ - ПРЕКРАТЕНА


продължава>
 

2018 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ‘’ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА”, присъединени на средно и ниско напрежение - ПРЕКРАТЕНА


продължава>
 

2018 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

продължава>
 

2018 - ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО: ИЗНАСЯНЕ, СЪБИРАНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ; ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСЛУГИ; ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПАРКИНГИ И ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2017 - ВЪНШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2016 - ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

продължава>
 

2016 - ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ /

продължава>
 

2016 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

продължава>
 

2016 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ /

продължава>
 

2016 - ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОНОХРОМНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП/

продължава>