ZOP

ОП след 15.04.2016г. възлагани чрез процедури по ЗОП

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции

продължава>
 

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 13 ”- Гр.Варна и на обект „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – блок 18 ”- Гр.Варна по обособени позиции

продължава>
 

Сервизно обслужване, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление качеството на подаване на топлинна енергия на ОВК инсталации за нуждите на Технически университет-Варна

продължава>
 

Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на съществуваща електрическа инсталация и извършване на строително монтажни работи на помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по две обособени позиции

продължава>
 

Доставка на оборудване за информационни технологии за нуждите на Технически университет – Варна по обособени позиции

продължава>
 

"Peконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет - Варна“

продължава>
 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0008 “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“, ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020“

продължава>
 

2019 - "Доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение за нуждите на Технически университет - Варна от координатор на балансираща група"

продължава>
 

2019 - Предоставяне на услуги по доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на Технически университет - Варна - /договаряне без предварително обявление/.

продължава>
 

2019 - Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на ОП с предмет: Доставка на камера, автономна, високоскоростна за нуждите на ТУ–Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за ...

продължава>
 

2019 - СМР и системна интеграция за ремонт на научноизследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1. 001-0008

продължава>
 

2019 - Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по две обособени позиции за нуждите на Технически университет - Варна /договаряне без предварително обявление/

продължава>
 

2019 - ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ОТ КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

продължава>
 

2019 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА /публично състезание/

продължава>
 

2018 Доставка на измервателна апаратура и придружаващ специализиран софтуер по обособени позиции за нуждите на Технически университет – Варна, по Договор № BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко-и енергоспестяващ

продължава>
 

2018г. ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА", ПРИСЪЕДИНЕНИ НА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ - ПРЕКРАТЕНА

продължава>
 

2018 Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ‘’ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА”, присъединени на средно и ниско напрежение - ПРЕКРАТЕНА

продължава>
 

2018 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

продължава>
 

2018 - ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО: ИЗНАСЯНЕ, СЪБИРАНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ; ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСЛУГИ; ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПАРКИНГИ И ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2017 - ВЪНШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL