ZOP

ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП

2016 - СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2016 - ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

2016 - АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

продължава>
 

Извършване на охранителна дейност на сгради и площи стопанисвани от Технически Университет-Варна

продължава>
 

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ТУ-Варна

продължава>
 

629696 - Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на ТУ-Варна

продължава>