гл. ас. д-р инж. Валентин Николов Гюров

Е-мейл Печат ПДФ

 доц. д-р инж. 

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЮРОВ


  

сл. тел.: +359 52 383515   e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Образование:  

 • 2000 г.инженер магистър, Технически университет – Варна, специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане".
 • 2010 г.доктор, Технически университет – Варна, специалност 020415, "Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)".
 • 2016 г.доцент, Технически университет – Варна, специалност 020415, "Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)".


Научни интереси:

 • Електроснабдяване.
 • Качество в електроснабдителни системи.
 • Компенсация на реактивни товари.


Преподавани дисциплини:

 • Лектор по дисциплини "Оптимизация на електроснабдяването", "Измерване, контрол и управление в електроснабдителни системи", "Kaчество на електроснабдяването" – магистърски курс, "Методи за проектиране и изследване на електроснабдителни системи", "Осветителна и инсталационна техника"  - бакалавърски курс.
 • Ръководене на лабораторни, семинарни упражнения и курсови проекти по дисциплини: "Електроснабдяване- I  част", "Електроснабдяване – II част",  "Електроснабдяване и електрообзавеждане на пристанища", "Осветителна и инсталационна техника", "Осветителни уредби".


Публикации през последните 5 години:

 1. Проект "ИНТЕЛИГЕНТНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ВАРНА", v. август 2015, Възложител - ОБЩИНА ВАРНА, колектив с ръководител доц. д-р инж. Д. МАТЕВ (гл. проектант), Варна, 2015 – РЕАЛИЗИРАН 09.2016.
 2. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Изследване на електромагнитната съвместимост при компенсация на реактивни товари, Енергиен форум, сб. доклади, Варна, 2012, стр. 341-347
 3. Киров, Р., В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Н. Таушанов, Корелационни зависимости на някои показатели при динамични режими в електроснабдителни системи на мощни промишлени обекти,  Енергиен форум, сб. доклади, Варна, 2012, стр. 348-356
 4. Киров, Р., Д. Матев, В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Обобщен анализ на експлоатационните характеристики на електропотреблението в електроснабдителната система на ТУ-Варна, Юбилеен конгрес с международно участие "50 год. ТУ-Варна", Сб. доклади, Варна, 2012
 5. Kirov, R., V. Gyurov, N. Makedonski, S. Stefanov, Study on power and energy losses for different branches of industry in Republic of Bulgaria, International Scientific Symposium of Electric Power Engineering, Elektroenergetika 2013, Stara Lesna, Slovak Republic, Proceeding of Paper, p.121-125, ISBN 978-80-553-1441-9
 6. Матев, Д., В. Гюров, Н. Македонски, Изследване на светлотехническите параметри и енергетичните показатели за електромагнитна съвместимост на LED осветители за вътрешно осветление, Научна конференция "ЕФ 2013", ТУ-София, гр. Созопол, Годишник на ТУ-София, том 63, книга 5, стр. 263-270, ISNN 1311-0829
 7. Матев, Д., Р. Киров, В. Гюров, Н. Македонски, Пилотен проект  Пилотен проект  "Интелигентно улично осветление на гр. Варна". Енергетични показатели., Научна конференция "ЕФ 2013"ТУ-София, гр. Созопол, Годишник на ТУ-София, том 63, книга 5, стр. 271-280, ISNN 1311-0829
 8. Парушев, П., Р. Василев, В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Изследване  показателите на качеството на електроенергията  в условия на нелинейно и несиметрично натоварване, Научна конференция "ЕФ 2013"ТУ-София, гр. Созопол, Годишник на ТУ-София, том 63, книга 6, стр. 219-228, ISNN 1311-0829
 9. Парушев, П., Р. Василев, В. Гюров, Вл. Чиков, Н. Македонски, Относно възможностите за постигане  на електромагнитна съвместимост при потребители, работещи в режим на понижено натоварване. Научна конференция "ЕФ 2013"ТУ-София, гр. Созопол,  Годишник на ТУ-София, том 63, книга 6, стр. 229-236, ISNN 1311-0829
 10. 10.  Гюров, В., Н. Македонски, Вл. Чиков, Р. Киров, Компенцасия на реактивни товари във фотоволтаични централи присъединени на средно напрежение 20 kV, Научна конференция "50 години ЕТЕТ", ТУ-Варна
 11. 11.  Gyurov, V., V. Chikov, Statistical Analysis and Energy Planning of Electric Power Supply Systems with Intelligent Control, Journal of Energy and Power Engineering, vol.8, Number 4, p. 702-708, USA, ISSN 1934-8975
 12. 12.  Киров, Р., В. Гюров, Н. Македонски, Н. Найденов, Резултати, тенденции и практически съвети за постигане на електроенергийна ефективност в промишлеността и бита, Енергиен форум 2014, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Сб. Доклади, 2014
 13. 13.  Gyurov, V., Complex Approach for Estimating the Energy Efficiency in Power Supply Systems of Residential and Hotel Complexes with Fragmented Systems of Renewable Energy Sources, International Scientific Symposium Electrical Power Engineering, Varna, 2014, Proceeding of Paper
 14. 14.  Gyurov, V., G. Ivanova, R. Kirov, Possibility of Applying Economic Performance Indicator in Power Supply Systems in the Presence of Non-Sinusoidal Regimes, International Scientific Symposium Electrical Power Engineering, Varna, 2014, Proceeding of Paper
 15. 15.  Matev, D., V. Gyurov, Y. Mihalev, I. Gochev, System for Thermal Control of Integrating Sphere, International Scientific Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 72-77, ISSN 1313-230X
 16. 16.  Matev, D., V. Gyurov, Y. Mihalev, I. Gochev, Laboratory "Intelligent Lighting Systems" , International Scientific Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 78-83, ISSN 1313-230X
 17. 17.  Gyurov, V., G. Ivanova, R. Kirov, Study on Power Loss in Substation Transformers of Passenger Liner 1A1 Class, International Scientific Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 84-87, ISSN 1313-230X
 18. 18.  Kirov, R., V. Gyurov, I. Iliev, N. Naidenov, About Practical Opportunities For Improving  of Energy Efficiency and Electromagnetic Compability in Electric Arc Furnance, International Scientific Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 106-109, ISSN 1313-230X
 19. 19.  Kirov, R., V. Gyurov, I. Iliev, N. Naidenov, S. Rachev, Characteristics of Electricity Consumption in Cement Production Industry, International Scientific Coference Unitech 2014, Proc. Of Papers, Vol. I., p. 135-138, ISSN 1313-230X
 20. 20.   Ivanova, G., V. Gyurov, R. Kirov, B. Aprahamian, Application of Some New Power Quality Indices in Analysis of the Shipboard Electrical System Efficiency, Journal of Marine Technology and Environment, 2015, Vol I., p. 37-40, ISSN 1844-6116
 21. 21.  Gyurov, V., R. Kirov, N. Naydenov, V. Chikov, Study on Indices for Energy Efficiency with the use of Power Measurement and Control Systems in Electrical Distribution Networks, Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015, p. 581-584, ISBN 978-80-553-2187-5
 22. 22.  Kirov, R., V. Gyurov, N. Naydenov, I. Iliev, Techno-Economic Analysis of the Conse-quences of Lower Power Quality, Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015, p. 572-576, ISBN 978-80-553-2187-5
 23. 23.  Kirov, R., V. Gyurov, N. Naydenov, I. Iliev, Study, Analysis and Recommendations for Improving the Electromagnetic Compatibility in Branch Structure of the Republic of Bulgaria, Proceedings of the 8th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2015, p. 577-580, ISBN 978-80-553-2187-5
 24. 24.  Gyurov, V., Study on Some New Indices for Electrical Power Quality in Industrial Distribution Networks With the Use of Power Measurement and Control System, 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2015, Proceedings, p. 207-211, ISSN 1314-4965
 25. 25.  Gyurov, V., Study on Reactive Power Compensation and Harmonic Filtering with Physical Laboratory Model, 14th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems ELMA 2015, Proceedings, p. 299-304, ISSN 1314-4965
Последно променен на Четвъртък, 13 Октомври 2016 10:38  

Важни

На вниманието на всички студенти и кандидат-студенти, които се обучават за електроижненери в морски специалности

Продължава...
 

Уважаеми кандидат - студенти,
Благодарим за вашия интерес към катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" (ECEO)
.

Продължава...