Home Lecturers

Image

проф. д.т.н. инж.

 НИКОЛАЙ ФИЛЕВ ДЖАГАРОВ  


Prof. DrSc. Eng. 

 NIKOLAY FILEV DJAGAROV

 

 

Phone:     +359 52 383265, +359 52 383569       e-mail:   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

сл. тел.:   +359 52 383265, +359 52 383569       e-mail:   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it   


Education:

 
 • 1966 – 1972student in St.Petersburg Electrotechnical University (SPETU), Russia, master electrical engineer, excellent diploma of electrical engineer. www.eltech.ru
 • 1972 – 1975 – Varna Shipyard, designer, chief of group in Designer’s department.
 • 1975 – 1978 – PhD student in St.Petersburg Electrotechnical University (SPETU), DrSc.
 • Since 1979 – Technical University of Varna: scientific assistant, assistant, associated professor, professor
 • 1994 - St.Petersburg Electrotechnical University (SPETU), Russia, DrSc, thesis on “Electromechanical Transient Processes of Power Systems Modeling”,  www.eltech.ru

 

Scientific Interests:

 

 • Electrical power systems
 • Autonomous electrical power systems
 • Transient electromechanical processes modeling in power systems
 • Electrical power systems control
 • System stabilizers in power electrical systems
 • Flexible altering current transmission systems
 • Renewable energy source and control

 

Teaching Disciplins:

 

 • Ships electrical power systems
 • Ships electrical drives and electrical propulsion
 • Power electronic converters
 • Power electronic converters modeling
 • Embed microprocessor systems
 • Computer added design
 • Automation of engineer labour

 


Образование:

 

 • 1966 – 1972 – студент в Санкт-Петербургския електротехнически университет (ЛЕТИ), Русия, магистър-инженер, диплома с пълно отличие на електроинженер.
 • 1972 – 1975 – Варненска корабостроителница, конструктор, ръководител група в конструкторско бюро.
 • 1975 – 1978 – докторант в       Санкт-Петербургския електротехнически университет (ЛЕТИ), Русия, доктор по електротехника. www.eltech.ru
 • от 1979 Технически университет – Варна: научен сътрудник, асистент, доцент, професор
 • 1994 - Санкт-Петербургския електротехнически университет (ЛЕТИ), Русия, доктор на техническите науки, защита на дисертация на тема „Моделиране на електромеханични процеси в електроенергийни системи, съдържащи каскадни съединения на електрически машини”, специалност Електрически системи, включително тяхното регулиране и управление. www.eltech.ru

Научни интереси: 

 • електроенергийни системи
 • автономни електроенергийни системи
 • моделиране на преходни електромеханични процеси в електроенергийни системи
 • управление на електроенергийни системи
 • системни стабилизатори в електроенергийни системи
 • гъвкави разпределителни системи в енергийните системи
 • възобновяеми енергийни източници и тяхното управление
 •  
  Преподавани дисциплини:

   

   • Корабни електроенергийни системи
   • Корабни електрозадвижвания и електродвижение на кораба
   • Промишлени преобразователи в електрообзавеждането
   • Моделиране на процесите в полупроводникови електронни преобразователи 
   • Микропроцесорни системи в електрообзавеждането
   • Автоматизация на проектирането
   • Автоматизация на инженерния труд

    

   Учебни пособия:
    
   • Корабни електроенергийни системи
   • Корабни електрозадвижвания и електродвижение на кораба
   • Промишлени преобразователи в електрообзавеждането
   • Моделиране на процесите в полупроводникови електронни преобразователи 
   • Микропроцесорни системи в електрообзавеждането
   • Автоматизация на проектирането
   • Автоматизация на инженерния труд
    
   Ръководство на дипломни проекти:

   Над 160 дипломни проекта на студенти от редовно, задочно и след дипломно обучение.

  Ръководство на докторанти

    • Милен Бонев, Адаптивни системни стабилизатори на автономни електроенергийни системи. 1997-2000
    • Кирил Маликов, Адаптивни стабилизатори в многомашинни електроенергийни системи, 1999-2002
    • Живко Гроздев, Адаптивно управление на паралелни и последователни системни средства за демпфиране на колебанията в автономни електроенергийни системи. 2003-2006
    • Петър Вълков, Адаптивно управление на статичен синхронен компенсатор в електроенергийните системи. 2006-2009
    • Стефан Филчев, Изследване на проблемите, свързани с електроснабдяването и електрообзавеждането при присъединяване на възобновяеми енергоизточници към електроенергийната система. 2008-2011
     
    Научни проекти:
     
    • Управление на безчетков ветрогенератор на базата на асинхронни машини. 2009, Ръководител
    • Изследване управлението на статичен синхронен компенсатор в електроенергийните системи. 2008, Ръководител
    • Разработка на адаптивни контролери за управление на електрически машини и системни средства в енергосистемите. 2008, Ръководител
    • Изследване работата на системни средства за демпфиране на колебанията в автономни електроенергийни системи. 2006, Ръководител
    • Осемканален анализатор на аналогови сигнали за персонален компютър – Изложба “България – днес”, ВДНХ - Москва 1989. Ръководител
    • Осемканален анализатор на аналогови сигнали за персонален компютър – Пловдивски панаир 1988. Ръководител
    • Автоматизирана система за изследване на преходни процеси и идентификация на параметри и характеристики на обекти от електроенергийните системи. 1986-1987, Ръководител.
    • Анализатор за оценка качеството на заваръчния процес на базата на персонален компютър. 1986, Ръководител.
    • Автоматизирана система за изследване на динамичните режими на електроенергийни системи. 1985-1986, Ръководител.
    • Програмна система за изследване и проектиране на електроенергийни системи за корабите. 1984-1985, Отговорен изпълнител.
    • Проблеми на работата на корабните електроенергийни системи. 1983-1984, Отговорен изпълнител.
    • Безконтактни корабни синхронни генератори и валогенератори на основата на асинхронизирани синхронни машини. 1981-1982, Ръководител.
    • Проблеми на работата на корабните електростанции, усъвършенстване на източниците на електроенергия, проектиране на корабно електрообзавеждане. 1979-1980, Отговорен изпълнител.
     
    Международни научни проекти
     
    • Utilization of Flexible Altering Current Transmission Systems. Joint Research Project, Bulgaria-Slovak, 2009-2010, Project coordinator from Bulgaria.
    • European Union 5th Framework Program, INCO-Copernicus, Project ICOP-DEMO-2145-96, 1996-1998. Demonstration of Hybrid Powered System for Navigation Light-houses Standardized Solution for Remote and Ecologically Sensitive Areas at the Black Sea Coast.
    • European Union 5th Framework Program, INCO-Copernicus, Project ICOP-DEMO-2154-9. 1996-1999. Development and application of a water pumping system for remote areas consisted of photovoltaic (PV) modules with inverters integrated into the PV modules and a new type of induction pump motor.
     
    Рецензент
     
    • Рецензент на дисертационни работи и на хабилитационни трудове:
    • Катя Желева, 1995, старши научен сътрудник
    • Пламен Манасиев, 2004, доктор
    • Свилен Рачев, 2009, доцент
    • Рецензент на World Scientific and Engineering Academy and Society WSEAS (Active WSEAS Reviewers)

   

  Член на международни професионални организации и списания

   

    • IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers,   http//www.ieee.org
    • WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society
    • IFAC International Federation of Automation Control, http://www.ifac-control.org
    • IASTED – International Association of Science and Technology for Development
    • Член на редакционния борд (Member of Editorial Board of “WSEAS Transaction on Power Systems”)
     
    Член на програмни научни комитети
     
    • 5th WSEAS International Conference on Power Systems and Electromagnetic Compatibility (PSE’05) August 23-25, 2005, Corfu Island, Greece)
    • WSEAS International Conference on Energy and Environmental Systems (EE’06), May, 8-10, 2006, Chalkida, Greece.
    • WSEAS International Conference on Power Systems (PS’06), September 22-24, 2006, Lisbon, Portugal.
    • WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia, May 15-17, 2007
    • 4th International Scientific Symposium Electrical Power Engineering, Kochice, Slovak, September 19-21, 2007
    • The 7th WSEAS International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines, Venice, Italy, November 21-23, 2007
    • Енергиен форум, Варна, 2006, 2007, 2008, 2009
    • ЕЛМА – Електрически машини и апарати – София, 2008
    • Електроенергетика 2006, Варна, 2006
    • «Электроэнергетика 2008», Санкт-Петербург, Русия
    • Elektroenergetika 09, The Fifth International Scientific Symposium, 23.-25. 9. 2009, Stara Lesna, High Tatras, Slovakia , http://ee2009.fei.tuke.sk/science.php?cf=6
    • 5th WSEAS International Conference on Power Systems and Electromagnetic Compatibility (PSE’05) August 23-25, 2005, Corfu Island, Greece)
    • WSEAS International Conference on Energy and Environmental Systems (EE’06), May, 8-10, 2006, Chalkida, Greece,
    • WSEAS International Conference on Power Systems (PS’06), September 22-24, 2006, Lisbon, Portugal.
    • WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia, May 15-17, 2007
    • 4th International Scientific Symposium Electrical Power Engineering, Kochice, Slovak, September 19-21, 2007
    • The 7th WSEAS International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines
    • The WSEAS International Conference on EMESEG’07 Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology Lanzhou, Gansu, China in Sept. 20-22 of 2007
    • WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT'08) Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 2008 Mathematics and Computers in Science Engineering
    • Urban Planning and Transportation (UPT'07) Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 2008
    • 8th International Conference Control of Power Systems ’08, High Tatras, June 11-13, 2008

   

   

     Публикации (1977 - 2009 г.)

  1. N.Djagarov, M. Kolcun, Zh. Grozdev, M. Bonev, P. Valkov, L. Beňa, D. Hlubeň, Power System Oscillation Damping Using New Adaptive Control of STATCOM. “Annual Transactions of Technical University of Varna”, 2009, 5 p.

   

  2. N. Djagarov, M. Kolcun, Zh. Grozdev, M. Bonev, P. Valkov, L. Beňa, D. Hlubeň, Improvement the Operation of Static Var Compensator (SVC) using Adaptive Scalar Stabilizer. “Annual Transactions of Technical University of Varna”, 2009, 6 p.

   

  3. Djagarov N., Today’s Development of Power System Sector of Bulgaria. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Vol. 4, Power and Electrical Engineering, Riga, 2009, ISSN 1407-7345. (Invited paper).

   

  4. Djagarov N., Grozdev Zh., Bonev M., Improvement the work effectiveness of static var compensators by using of two-input adaptive controllers. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Vol. 4, Power and Electrical Engineering, Riga, 2009, pp.97-102, ISSN 1407-7345.

   

  5. Джагаров Н., Вълков П., Гроздев Ж., Бонев М, Скаларен модален адаптивен стабилизатор за статичен управляем компенсатор, „I-ва Научна конференция ЕФ'2009” – ТУ-София, Созопол, 2009, с.204-209.

   

  6. Djagarov N., Grozdev Zh., Bonev M., Valkov P., Adaptive Astatic Modal Regulator for STATCOM. WSEAS International Conferences, Power Systems Budapest Tech , 2009, Conference ID: 617-333, 4 p.

   

  7. Djagarov N., Valkov P., Grozdev Zh., Bonev M., Investigation oscillation damping in circle power system using of adaptive control for STATCOM IVth International Scientific Symposium “Elektroenergetika 2009”, Slovak Republic, Transactions, pp.434-437.

   

  8. Djagarov N., Grozdev Zh., Bonev M., Power system stability improving by using of power system stabilizers and adaptive static compensators. IVth International Scientific Symposium “Elektroenergetika 2009”, Slovak Republic, Transactions, pp.41-45, Invited paper.

   

  9. N. F. Djagarov, A Method of Transient Electromechanical Processes Modeling in Power Systems, 2009 IEEE Bucharest Power Tech Conference, June 28th - July 2nd, Bucharest, Romania, 6 p.

   

  10. Джагаров Н., Вълков П., Гроздев Ж., Бонев М., Комбинирано адаптивно управление на статичен синхронен компенсатор. „Енергиен форум 2009”, Варна, с.319-328.

   

  11. Н. Джагаров, Управляемые системы передачи переменного тока. 6-ой Международный форум «Электроэнергетика – 2008», Санкт-Петербург, 2009, с.111-131.

   

  12. Джагаров Н.Ф., Гроздев Ж.Г. Бонев М.Б., Подобряване на устойчивостта на ЕЕС чрез системни стабилизатори и адаптивни статични компенсатори. „Енергиен форум 2008”, Варна, с.121-128.

   

  13. Джагаров Н.Ф., Гроздев Ж.Г. Управление продольным компенсатором для демпфирования колебаний в ЭЭС, «Электричество», №10, 2008, с.25-30.

   

  14. Джагаров Н.Ф., Гроздев Ж.Г. Адаптивное управление поперечного управляемого компенсатора для улучшения устойчивости электроэнергетических систем. «Известия Российской Академии Наук. Энергетика», 2008, №4, с. 51-63.

   

  15. N.Djagarov, Zh.Grozdev, M.Bonev, Adaptive Controller for Thyristor Controlled Series Capacitors, IVth International Scientific Symposium “ Elektroenergetika 2007”, 19.-21.9.2007, Stara Lesna, Slovak Republic, Transactions, pp.28-32. Invited Paper.

   

  16. Н. Джагаров, П.Вълков, Ж. Гроздев, Управление на унифицирани контролери за потокоразпределение, “Енергиен форум, 2007” Варна, 2007, том 2, с.165-172.

   

  17. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Демпфиране на колебанията в електроенергийните системи чрез управляем паралелен компенсатор, “Енергиен форум, 2007” Варна, 2007, том 2, с.159-164.

   

  18. N. F. Djagarov, Zh. G. Grozdev, An Adaptive Control of Series Reactive Compensator to Damp Electromechanical Oscillations, “Reports of the Bulgarian Academy of Sciences”, Tome 59, No8, 2006, pp.841-848.

   

  19. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Изследване на адаптивно управление на статичен компенсатор за демпфиране на колебанията в електроенергийните системи. “Енергиен форум 2006”, Варна, том 2, с.170-174.

   

  20. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Математически модел на адаптивно управление на статичен компенсатор за демпфиране на колебанията в електроенергийните системи, “Енергиен форум 2006”, Варна, том 2, с.163-169.

   

  21. N. F. Djagarov, Zh. G. Grozdev, M. B. Bonev, Investigation of Adaptive Control of Static Var Compensator for Oscillation

  Damping on Power Systems. “WSEAS Transactions on Power Systems”, Issue 5, Vol.1, May, 2006, pp.961-968. (Invited paper)

   

  22. N. F. Djagarov, Zh. G. Grozdev, M. B. Bonev, G. D. Georgiev, An Adaptive Control of Static Var Compensator on Power Systems, “IASME/WSEAS International Conference on Energy & Environmental Systems (EE’06)”, 2006, Greece, pp.151-157

   

  23. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Намаляване колебанията в компенсирани електроенергийни системи чрез използване на паралелни системни средства. “Енергетика”, №5, 2006, с.11-19.

   

  24. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Демпфиране на колебанията в автономни електроенергийни системи чрез използване на паралелни системни средства. “Енергетика”, №1, 2006, с.33-39.

   

  25. Н. Джагаров, М. Бонев, К. Маликов, Ж. Гроздев, Програмна емулация на адаптивни системни стабилизатори на сигнал процесор, “Енергетика”, №6, 2005, с.22-27.

   

  26. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Демпфиране на колебанията в електроенергийните системи с използване на паралелни системни средства. “Енергиен форум 2005”, Варна, том 2, с.71-75.

   

  27. Н. Джагаров, Ж. Гроздев, Адаптивно управление на спирачни резистори в електроенергийни системи. “Енергиен форум 2005”, Варна, том 2, с.65-70.

   

  28. Н. Ф. Джагаров, Ж. Г. Гроздев, Системни средства за демпфиране на колебанията в ЕЕС. "Енергиен форум '2004", Варна, 2004, Доклади т.II, с.190-195.29.  

   

  29. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, К.В.Маликов, Ж.Г.Гроздев, Програмна емулация на работата на адаптивни системни стабилизатори на ЕЕС на сигнал процесор. "Енергиен форум '2004", Варна, 2004, Доклади т.II, с. 196-202.30.    

   

  30. Н.Ф.Джагаров, Ж.Г.Гроздев, Системни средства за демпфиране на колебанията в ЕЕС. "Енергиен форум '2004", Варна, 2004, Доклади т.II, с.190-195.31.  

   

  Н.Ф.Джагаров, Изследване на процесите в електроенергийни системи при произволна заместваща схема на разпределителната мрежа. "Енергетика", 2004, №3, с.1-6.

   

  31. N.F.Djagarov, K.V.Malikov, An adaptive power system stabilizer for control of multi-machine power systems. IFAC Symposium on Power Plants & Power Systems Control, 2003, Seoul, Pre-prints v.III, pp.1135-1140.

   

  32. N.F.Djagarov, M.B.Bonev, A fast adaptive power system stabilizer. IFAC Symposium on Power Plants & Power Systems Control, 2003, Seoul, Pre-prints v.III, pp.1129-1134.

   

  33. Н.Ф.Джагаров, Изследване управлението на валогенератор на базата на асинхронизирана синхронна машина. "Енергиен форум '2003", Варна, 2003, Доклади т.II, с.205-210.

   

  34. P.Vladimirov, N.Jagarov, S.Rachev, Control system of low-power PV pumping system. 15th International Scientific Conference Mittweida, 2002, pp.95-100.

   

  35. Н.Ф.Джагаров, Моделиране на несиметрични режими на синхронните машини. "Енергиен форум '2002", Варна, 2002, Доклади т.II, с.171-176.

   

  36. Н.Ф.Джагаров, К.В.Маликов, Изчисление на къси съединения в електроенергийните системи. "Енергетика", 2002, №3, с.10-16.

   

  37. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Двувходов адаптивен стабилизатор в автономна ЕЕС, въздействащ на регулатора на скорост на СГ. “Годишник на Технически университет – Варна”, 2001, с.1100-1105.

   

  38. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Двувходов адаптивен стабилизатор в автономна ЕЕС, въздействащ на възбуждането на СГ. “Годишник на Технически университет – Варна”, 2001, с.1094-1099.

   

  39. Н.Ф.Джагаров, К.В.Маликов, Изследване на адаптивни системни стабилизатори в многомашинни електростанции. “Годишник на Технически университет – Варна”, 2001, с.1088-1093.

   

  40. Н.Ф.Джагаров, К.В.Маликов, Създаване на програма, генерираща математически модел на ЕЕС в средата на MatLab. “Годишник на Технически университет – Варна”, 2001, с.1082-1087.

   

  41. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Адаптивен стабилизатор в автономна ЕЕС, въздействащ на възбуждането на СГ. "Енергиен форум '2001", Варна, 2001, Доклади т.II, с.275-278.

   

  42. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Адаптивен стабилизатор в автономна ЕЕС, въздействащ на първичния двигател. "Енергиен форум '2001", Варна, 2001, Доклади т.II, с.271-274.

   

  43. Н.Ф.Джагаров, К.В.Маликов, Адаптивен стабилизатор в автономни електроенергийни системи. "Енергиен форум '2001", Варна, 2001, Доклади т.II, с.211-214.

   

  44. Н.Ф.Джагаров, К.В.Маликов, Адаптивен стабилизатор в многомашинни електроенергийни системи. "Енергиен форум '2001", Варна, 2001, Доклади т.II, с.207-210.

   

  45. N.F.Djagarov, M.B.Bonev, MIMO adaptive power system stabilizer. “Intelligent Systems Application to Power Systems - ISAP2001”, Conference of IEEE - Budapest, 17-21 June, 2001.

   

  46. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Адаптивен стабилизатор на синхронен генератор, въздействащ на възбуждането и турбината. "Енергетика", №4, 2001, с.35-40.

   

  47. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Адаптивен контролер на скоростта за турбоагрегат. "Енергетика", №8, 2000, с.12-16.

   

  48. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Многовходов адаптивен стабилизатор на възбуждането на синхронен генератор. "Енергетика", №6/7, 2000, с.28-33.

   

  49. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Едновременна стабилизация на управлението на възбуждането и на честотата на нисконапорен хидрогенератор. "Енергиен форум '2000", Варна, 2000, Доклади т.II, с.73-76.

   

  50. Н.Ф.Джагаров, Ю.В.Джагарова, Ветрогенератор на базата на каскадно съединение на две асинхронизирани синхронни машини. "Енергиен форум '2000", Варна, 2000, Доклади т.I, с.317-320.

   

  51. Н.Ф.Джагаров, П.Й.Владимиров, Изследване на фотопомпена система с асинхронно електрозадвижване. "Енергиен форум '2000", Варна, Доклади т.I, с.313-316.

   

  52. N.F.Djagarov, M.B.Bonev, Power system stabilizer. “Reports of the Bulgarian Academy of Sciences”, v.52, №9, 2000, pp.47-50.

   

  53. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Бърз системен стабилизатор на електроенергийни системи. Нац.конф. "Автоматика и информатика'99", симпозиум "Управление на енергийни обекти и системи", София, 1999, т.2, с.73-76.

   

  54. P.Vladimirov, N.Jagarov, S.Ratchev, L.Stojanov, Investigation of low-power PV water pumping system. Proc. of Ninth Inter. Conf. on "Electrical Machines, Drives and Technologies (ELMA'99)", Varna, 1999, pp.289-298.

   

  55. N.F.Djagarov, P.Vladimirov, J.G.Grozdev, Investigation of photovoltaic pump system operational regimes. Proceedings of Ninth Inter. Conf. on "Electrical Machines, Drives and Technologies (ELMA'99)", Varna, 1999, pp.280-288.

   

  Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Стабилизатор на електроенергийни системи, използващ оптимален сингуларен адаптивен наблюдател. "Енергиен форум'99", Варна, 1999, Доп.доклади, с.98-101.

   

  56. N.F.Djagarov, M.B.Bonev, Application of optimal singular adaptive observer for power system stabilizer. Proc. 13th Inter. Conf. "Systems for Automation of Engineering and Research (SAER'99)", Varna, 1999 pp.116-120.

   

  57. P.Vladimirov, N.Jagarov, Investigation of the characteristics of PV pumping systems based on DC-drives. Proc. of "Energy and agriculture towards the third millennium", Athens, Greece, 1999, v.1, pp.551-558.

   

  58. Н.Ф.Джагаров, М.Б.Бонев, Изследване възможността за използване на оптималното сингулярно адаптивно наблюдение при регулаторите на възбуждане на генераторите. Межд.науч.конф. "Електротехника и електроника 98", Габрово, 1998, Сборник научни трудове, с.43-48.

   

  59. Н.Джагаров, Р.Киров, Р.Василев, Ц.Цонев, Универсален компенсатор на несиметрични и на реактивни товари в електроснабдителни системи. "Енергетика", 1998, №6, с.12-16.

   

  60. Н.Ф.Джагаров, Р.М.Киров, Ц.К.Цонев, Р.Н.Василев, Подобряване на качествените показатели на електроенергията в подстанции, захранващи електро дъгови пещи. "Енергиен форум '98", Варна, 1998, Доклади - том II, с.152-156.

   

  61. Н.Ф.Джагаров, Р.М.Киров, Ц.К.Цонев, Р.Н.Василев, Компенсация на колебанията и несиметрията на напрежението в електроснабдителни системи. "Енергиен форум '98", Варна, 1998, Доклади - том II, с.147-151.

   

  62. Н.Ф.Джагаров, П.Владимиров, Математически модел на автономна система за захранване, включваща различни източници. Научна сесия "35 години ТУ-Варна", Сборник научни трудове - том 2, 1997, с.165-172.

   

  63. Н.Ф.Джагаров, Л.В.Генчев, Изследване на процеса на пускане на асинхронен двигател с управляемо съпротивление в ротора. Научна сесия "35 години ТУ-Варна", Сборник научни трудове - том 2, 1997, с.157-165.

   

  64. Н.Ф.Джагаров, Система за централизиран контрол на корабна машинна система. Научна сесия "35 години ТУ-Варна", Сборник научни трудове - том 2, 1997, с.150-157.

   

  65. N.Jagarov, Direct-current drives modeling in autonomous power system. "Proc. of Eight International Conference on Electrical Machines and Drives, ELMA'96”, Varna, 1996, pp.153-162.

   

  66. О.С.Стефанов, Н.Ф.Джагаров, Анализ на връзката между каналите за разпределение на активните и реактивни мощности между паралелно работещи генератори в КЕЕС. "Морски научен форум", Варна, 1996, т.1, с.188-195.

   

  67. О.С.Стефанов, Н.Ф.Джагаров, Една възможност за стабилизиране на напрежението на КЕЕС при равномерно разпределение на реактивния товар. "Морски научен форум", Варна, 1996, т.1, с.183-187.

   

  68. Н.Ф.Джагаров, Ц.К.Цонев, Р.М.Киров, Р.Н.Василев, Концентратор на данни  за корабни системи за централизиран контрол. "Морски научен форум", Варна, 1996, т.1, с.131-137.

   

  69. Н.Ф.Джагаров, Ц.К.Цонев, Р.М.Киров, Р.Н.Василев, Интеллектуальный контроллер для исследования гармоник в ЭЭС. Российская Академия Наук, Труды 4-ой Российской науч.-техн. конф. "Электромагнитная совместимость технических средств и биологических объектов", ЭМС-96 Санкт-Петербург, 1996, с.438-444.

   

  70. Н.Ф.Джагаров, Изследване на възможността за устойчива паралелна работа на електроенергийни системи с различна честота. Науч.конф. с межд. участие, ТУ-Габрово, 1995, Сб.доклади III том, с.298-305.

   

  71. Н.Ф.Джагаров, Изследване на качеството на преходния процес при използване на различни системи за възбуждане на синхронните генератори. Науч.конф. с международно участие, ТУ-Габрово, 1995, Сб.доклади III том, с.291-297.

   

  72. Н.Ф.Джагаров, П.Пенчев, Изследване на нетрадиционни режими на пускорегулираща апаратура за луминесцентни лампи. "Годишник на ТУ-София", Том 48, книга 3, 1995, с.227-234.

   

  73. Н.Ф.Джагаров, Интерактивен програмен комплекс за въвеждане на началната информация при моделиране на преходни процеси в електроенергийни системи. Науч. сесия "50 години ТУ-София", 1995, 6с.

   

  74. E.Gentchev, V.Rafaelian, N.Djagarov, Object-oriented programming in circuit analysis. "Proceeding of the International Computer Science Conference, Black Sea InfoTech '95", Varna, 1995, pp.III.6-1¸III.6-4.

   

  75. Н.Ф.Джагаров, И.Б.Кючуков, Анализатор для оценки процесса переноса металла при дуговой сварке. «Автоматическая сварка», Киев, 1989, №11, с.32-34.

   

  76. Н.Ф.Джагаров, В.А.Юхнович, Исследование несимметричных режимов работы судовых синхронных генераторов при различных системах возбуждения. VI-та нац. науч.-техн. конф. по корабостроене с международно участие “Перспективи и проблеми на корабната електротехника и електроника”, Варна, 1989, 9с.

   

  77. Ia.Milev, N.Djagarov, M.Harizanov, CAD/CAM programs for cutting machine-tools, based on ACAD. “Machine tools and flexible manufacturing systems - TITAN’89”, Bucharest, 1989, 6p.

   

  78. Ж.Луков, Н.Джагаров, Програмна система за изследване на корабни електроенергетични системи. IV нац.науч.-техн.конф. "Рационализация и автоматизация на инженерния труд при техническата подготовка на машиностроителното производство - РАИТ'83", Пловдив, 1983, с.25-26.

   

  79. Т.Н.Корольова, В.А.Юхнович, М.Й.Маринов, Н.Ф.Джагаров, Математическо моделиране на несиметричните режими в автономни електроенергетични системи с отчитане на пространствените хармоници на полето на синхронните машини. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1987, с.1-7.

   

  80. Н.Ф.Джагаров, Алгоритмизация на разчетите на динамичните режими в електроенергийните системи. II-ра нац.науч.-техн.конф. с межд. участие "ЕЛЕНЕРГО'83", Варна, 1983, с.63-68.

   

  81. М.Маринов, С.Чакъров, Н.Джагаров, Д.Русев, За някои въпроси на изследването на електроенергетичните системи с несиметрични консуматори. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1983, с.74.

   

  82. Ж.К.Луков, Н.Ф.Джагаров, За проблемите, свързани с ефективното решаване на системи алгебрични и диференциални уравнения, описващи процесите в автономни електроенергетични системи. Научна сесия ВНВУ "В.Левски", В.Търново, 1982, с.34.

   

  83. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Избор на метод за изчисляване на възловите напрежения  при създаване на автоматизирана система за пресмятане на процесите в автономни електроенергетични системи. "Техническа мисъл", София, 1981, №4, с.25-29.

   

  84. Н.Джагаров, Д.Русев, С.Чакъров, М.Маринов, Математически модел на устройство за компенсиране колебанията и несиметрията на напрежението в електрическите мрежи. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1981, с.7-8.

   

  85. Н.Ф.Джагаров, Г.Г.Дишлиев, Й.Н.Колев, М.Й.Маринов, Д.Р.Русев, С.Я.Чакъров, Устройство за компенсиране колебанията и несиметрията на напрежението в електрическите мрежи. Авторско свидетелство N32830, МПК H 02 J 3/18, H 02 J 3/26, 1981.

   

  86. Н. Джагаров, Ж.Луков, М.Маринов, Моделиране режимите на работа на корабните електроенергетични системи. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1981, с.9-10.

   

  87. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Математически модел на система за възбуждане на корабни синхронни генератори тип "TUR". Научна сесия ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 1981, с.30.

   

  88. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Моделиране на тиристорни преобразователи и кондензаторни компенсатори в корабните електроенергетични системи. Научна сесия ВМЕИ-София, 1981, секция VI, с.2.13-17.

   

  89. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Автоматизирана система за изследване динамичните режими на автономни електроенергетични системи. Научна сесия ВНВАУ-Шумен, 1980, с.50-58.

   

  90. В.Сендюрев, М.Маринов, Н.Джагаров, П.Василев, С.Чакъров, Автоматизация на проектно-изследователските работи при изчисляване на динамичните режими на работа на корабните електроенергетични системи. "Корабостроене корабоплаване", Варна, 1980, №2, с.16-18.

   

  91. Н.Ф.Джагаров, Специализирана система за математическо обезпечаване, автоматизираща построението на математически модели на автономни електроенергетични системи. Науч.-техн. симпозиум "Х-ти национален преглед на ТНТМ", секция Комплексна автоматизация, роботика, София, 1979, с.26-33.

   

  92. Н.Ф.Джагаров, Моделирование переходных процессов в электроэнергетических системах, содержащих каскадные соединения электрических машин. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, Санкт-Петербург, 1994.

   

  93. Н.Ф.Джагаров, Пресмятане на преходни процеси в електроенергетични системи със сложна заместваща схема на разпределителната мрежа. Сб.доклади на науч.конф. ТУ-Варна, 1992, секция ЕСЕО, с.81-86.

   

  94. Н.Ф.Джагаров Моделиране на процесите в бавнооборотни електрозадвижвания на базата на каскадно съединение на АСМ. Сб.доклади на науч.конф. ТУ-Варна, 1992, секция ЕСЕО, с.71-81.

   

  95. Н.Ф.Джагаров, К расчету переходных процессов по упрощенным уравнениям для элементов электрических систем. “Электричество”, Москва, 1991, №9, с.67-69.

   

  96. Н.Ф.Джагаров, Maтематическое моделирование процессов в каскадных соединениях электрических машин. “Известия АН СССР. Энергетика и транспорт”, Москва, 1991, №3, с.82-95.

   

  97. Н.Ф.Джагаров, Расчет переходных процессов в электрических системах со сложной структурой сети. “Электричество”, Москва,  1990, №1, с.9-16.

   

  98. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Эффективный алгоритм вычисления узловых напряжений в электроэнергетических системах радиального типа. "Электронное моделирование", Киев, 1984, №6, с.77-80.

   

  99. М.Маринов, Н.Джагаров, Математическая модель валогенератора на базе двух асинхронизированных синхронных машин. IV-ый симпозиум по морской электронике, Университет "В.Пик", Росток, 1983, с.214-219.

   

  100. Ж.К.Луков, Н.Ф.Джагаров, Современные тенденции автоматизации проектно-конструкторских процессов судовых электроэнергетических систем. Симпозиум СЭВ "Комплексная механизация и автоматизация судостроительного производства", Варна, 1982, с.100-110.

   

  101. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Проектирование судовых электроэнергетических систем с помощью ЦВМ. Межд.конф. "Компконтроль-81", Варна, 1981, с.99-100.

   

  102. Н.Ф.Джагаров, Учет трансформаторной связи преобразователей с электроэнергосистемой при моделировании машинно-вентильных систем. "Известия ВУЗ. Энергетика", Минск, 1981, №6, с.109-112.

   

  103. В.М.Сендюрев, Н.Ф.Джагаров, Формирование координатных матриц при разработке систем математического обеспечения по уравнениям Парка-Горева. "Известия ВУЗ. Энергетика", Минск, 1981, №1, с.90-94.

   

  104. Д.В.Вилесов, Н.Ф.Джагаров, Автоматическое управление судовыми электроэнергетическими системами. Учеб.пособие, Ленинград, Изд. Ленинградского кораблестроительного института, 1989, 79с.

   

  105. Н.Ф.Джагаров, Применение персональных компьютеров для автоматизации научных экспериментов. Доклад на науч.-техн. конф. проф.-препод. состава ЛЭТИ, Ленинград, 1988.

   

  106. Н.Ф.Джагаров, Расчет переходных процессов в электрических системах с произвольной распределительной сетью. Доклад на науч.-техн.конф. проф.-препод. состава ЛЭТИ, Ленинград, 1988, с.1-15.

   

  107. Н.Джагаров, Н.Вълчев, М.Харизанов, Е.Евтимов, Моделиране на процесите в тиристорен заваръчен токоизточник. "Електропромишленост и приборостроене", София, 1988, N2, с.6-9.

   

  108. Н.Ф.Джагаров, Обработка на сигнали с помощта на персонални компютри. Науч.-техн. симпозиум с межд.участие "Програмно-технически средства и системи за автоматизация на проектирането", Габрово, 1987, с.33-34.

   

  109. Н.Джагаров, М.Милушев, И.Кючуков, Универсално интерфейсно устройство за осемканален анализатор на аналогови сигнали. Симпозиум с межд.участие "СИЕЛТ'87", Варна, 1987, с.66-67.

   

  110. Н.Джагаров, М.Харизанов, Е.Евтимов, Математически модел на тиристорен заваръчен токоизточник. Симпозиум с межд.участие "СИЕЛТ'87", Варна, 1987, с.39-40.

   

  111. Н.Ф.Джагаров, Н.А.Вълчев, Моделирование процессов в источнике тока для сварки и резки металлов. "Электротехника", Москва, 1987, N8, с.53-57.

   

  112. Н.Джагаров, И.Кючуков, Анализатор за оценка кривите на заваръчния ток и напрежението на дъгата. Втора нац.конф. с межд. участие "ПЕРСКОМП'87", София, 1987, с.42-43.

   

  113. Н.Ф.Джагаров, Алгоритмизация расчетов переходных процессов в электри-ческих системах произвольного состава и структуры распределительной сети. Юбилейная науч.-техн.конф. по случаю 100-летия ЛЭТИ, Ленинград, 1986, 3с.

   

  114. Н.Джагаров, И.Кючуков, Анализатор для оценки качества сварочного процесса. Доклад на коллоквиуме Факультета технической электроники, Университет "В.Пик", Росток, 1986, 6с.

   

  115. М.Маринов, А.Йорданова, П.Василев, Н.Джагаров, Возможности оценки параметров элементов судовой электроэнергетической станции. "5-ый симпозиум по морской электронике", Росток, 1986, с.10.1-8.

   

  116. М.Маринов, Н.Джагаров, С.Чакъров, Оптимизация систем прямого компаундирования синхронных генераторов. Симпозиум по энергооптимальным судам. Росток, 1983, с.65-66.

   

  117. Н.Ф.Джагаров, Ж.К.Луков, Моделиране на статични товари и изчисляване на токовете на линиите в разклонени електрически системи. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1983, с.74.

   

  118. Н.Ф.Джагаров, Математическое моделирование процессов каскадных соединений электрических машин. Доклад на науч.-техн. конф. проф.-препод. состава ЛЭТИ, Ленинград, 1983, 7с.

   

  119. Н.Ф.Джагаров, Алгоритмизация расчетов процессов в судовых электроэнергетических системах, содержащих кольцевые соединения в распределительной сети. Доклад на науч.-техн. конф. проф.-препод. состава ЛЭТИ, Ленинград, 1983, 7с.

   

  120. Е.Бурилков, Й.Колев, С.Чакъров, Н.Джагаров, Изследване статистическите характеристики на тока и напрежението на заваръчната дъга и използуването им за оценка и управление на заваръчния процес. "Заваряване", София, 1983, N1-2, с.9-10.

   

  121. М.Маринов, С.Чакъров, Г.Дишлиев, Н.Джагаров, Д.Русев, Статически характеристики на електромашинен компенсатор на несиметрията в електрически мрежи. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1981, с.5-6.

   

  122. Н.Ф.Джагаров, В.Ф.Белов, Е.И.Смышляев, П.П.Учвалов, Подсистема расчетного проектирования статических преобразователей для САПР судового электропривода. В кн. "Управление, надежность и навигация",  Саранск, 1980, с.91-96.

   

  123. Н.Ф.Джагаров, В.А.Юхнович, Расчет переходных процессов в бесконтактном синхронном генераторе. "Известия ЛЭТИ", 1980, вып.269, с.61-65.

   

  124. Н.Ф.Джагаров, Цифров модел на кръстосана схема на мостов реверсивен преобразовател. Научна сесия ВМЕИ-Габрово, 1979, с.167-172.

   

  125. Н.Ф.Джагаров, П.И.Василев, Математически модел на система за стабилизация скоростта на въртене на гребен винт на корабни модели. Научна сесия на В.М.Сендюрев, В.А.Юхнович, М.Й.Маринов, М.Г.Дерхачерян С.Я.Чакыров,

   

  126. П.И.Васильев, Н.Ф.Джагаров Вопросы построения алгоритмов и программ судовых ЭЭС, содержащих бесконтактные синхронные и асинхронизиро-ванные машины. Доклад на науч.-техн. конф. ЛЭТИ, Ленинград, 1979, с.4., ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, 1979, с.23.

   

  127. Н.Ф.Джагаров, В.А.Юхнович, Цифровое динамическое моделирование машинно-вентильных систем. "Известия ЛЭТИ", Ленинград, 1978, вып.242, с.106-112.

   

  128. Н.Ф.Джагаров, Цифровое моделирование судовых электроэнергетических систем, содержащих мостовые статические преобразователи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ленинград, ЛЭТИ, 1978, 12 с.

   

  129. Н.Ф.Джагаров, Математическо моделиране на автономни електроенергетични системи, съдържащи мощни вентилни преобразователи. Научна сесия ВМЕИ-Варна, 1978, Сборник т.IV, с.29-30.

   

  130. Н.Ф.Джагаров, Топологическая модель мостового статического преобразователя (МСП), включаемая в алгоритм расчета судовой электроэнергетической системы (СЭЭС). Материалы второй научн. конф. болгарских аспирантов, обучающихся в СССР, Москва-1997, София-1978, с.423-430.

   

  131. Н.Ф.Джагаров, Топологический подход к описанию судовых статических преобразователей для моделировании на ЦВМ. Доклад на XXXI науч.-техн.конф. проф.-препод. состава Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) , Ленинград, 1977, с.41.

   

 

Important

Dear candidate - students,

Thank you for your interest in the Department "ELECTRIC POWER SUPPLY AND ELECTRICAL EQUIPMENT" (ECEO).

Head of Department: Assoc. Prof. Dr. L. Dimitrov

ЕСЕО

ЕОК

 

Read more...