АВТОБИОГРАФИЯ

 

Име:                                                                             Николай Николаев Минчев

Адрес:                                                                         Бул. Съборни 31, Варна 9000, България

Телефон:                                                                    +359 52 383 664

 

E-mail:                                                                         This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Националност:                                                            Българска

 

 

Дата и място на раждане:                                         12.08.1972, гр. Варна

 

 

Семейно положение:                                                 неженен

 

 

Образование и квалификация:                                1991г. – Завършена Първа езикова гимназия гр. Варна, немски език

1991-1996 – ТУ Варна, специалност “Корабни машини и механизми”

1993-1996 – FH Ravensburg и ТУ Варна, специалност “Техника и технологии за опазване на околната среда”, защитена дипломна работа на тема “Изследване на съдържанието на ароматни въглеводороди в бензини, отработени газове от автомобили и въздух”

1997-2000 – Редовна докторантура към катедра “Корабни машини и механизми” на ТУ Варна

09.2000 – Защитена дисертация на тема “Изследвания върху еластодинамиката на машинни агрегати с еластичен корпус” и придобиване на научната и образователна степен “доктор” по Динамика, якост и надеждност на машините и апаратите

12.2001 – придобито научното звание Доцент по Динамика, якост и надеждност на машините и апаратите след участие в конкурс обявен от катедра Екология и опазване на околната среда на ТУ Варна

 

 

Професионален опит:                                                0т 12.2001 Доцент в катедра Екология и опазване на околната среда към ТУ Варна

09.2000-12.2001 Главен асиситент, доктор в катедра Екология и опазване на околната среда към ТУ Варна

Водени лекционни курсове по:

“Шум и вибрации”, “Динамика, якост и надеждност на машините”, “Екология на транспорта”, “Екология на промишлеността”, “Процеси и апарати в опазването на морето и околната среда”, “Контролно измервателни прибори”, “Транспортна техника”

Водени упражнния по: “Якост и вибрации на корабните машини”, “Теория на механизмите и машините”, “Математически методи в инженерните изследвания”

Участие в разработка на проекти за нуждите на:Циментов завод Белоизворски Цимент, Циментов Завод Златна Панега, Солвей Соди Девня, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица Изток 2, Български морски флот, СОМАТ – Морска техническа база Бургас, СОМАТ Морска техническа база Видин, Агрополихим, Оловно цинков завод Кърджали

 

 

Чужди езици:                                                              Немски: Писмено и говоримо, Сертификат M3 от Goethe Institut

Английски: Свободно боравене с техническа документация

Руски:Свободно боравенес информация и техническа документация

 

 

Технически умения и компетенции:                         Работа с вибродиагностична апаратура, апаратура за балансиране на ротори и апаратура за измерване на шум

Умения за работа с компщтърна техника на високо ниво:

CAD/CAM/CAE софтуер – I-Deas

FEM – Algor Software

MathCad

MS Windows

MS Office

Adobe Page Maker

Умения за асемблиране на компютърни системи

 

 

Научни публикации:                                                   46 научни публикации

Автор на учебник “Шум и вибрации”