Христо Атанасов Крачунов

Кратка биографична справка
на доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов


    Роден на 12.09.1949 год. в гр. Червен бряг, където завършва средно образование през 1967 год. Същата година е приет за студент във ВМЕИ – Варна, специалност “Технология на машиностроенето и металите”. Висшето образование завършва през 1972 год. Работил е като конструктор, технолог и началник технологичен отдел в завод “БЕТА” – гр. Червен бряг и Завод за строителна техника в гр. Червен бряг до 24.03.1975 год. Едновременно с работата в завод “БЕТА” отбива и военната си служба.
    Чрез участие в конкурс е назначен за асистент по “Технология на машиностроенето” в катедра “Технология на машиностроенето и металорежещи машини” на ВМЕИ – Варна от 24.03.1975 год. В момента работи в катедра “Екология и опазване на околната среда”.
    През 1981 год. е защитил дисертация на тема “Информационен модел за прогнозиране на структурата на технологични процеси реализирани на агрегатни машини” и му е присъдена образователната и научна степен “доктор” по научната специалност “Технология на машиностроенето”. От 1989 год. е доцент по същата специалност.
     Специализирал е в Одеския политехнически институт (1977г.), Политехника в Братислава (1979г.) , Рижския политехнически институт (1988г.), Пермския държавен технически университет (1996г.), Донския държавен технически университет (1997г.) и Московски държавен университет по информатизация и приборостроене (1997г.).
    Учебната му работа през този период е свързана с четене на лекции и водене на упражнения по дисциплините “Автоматизация на технологичната подготовка на производството”, “Въведение в индустриалните технологии”, “Системотехника в машиностроенето”, “Математическо моделиране на технически системи”, “Автоматизирано проектиране на производствени системи”, “Проектиране и реконструиране на производствени мощности”, “Моделиране на процеси и системи”, “Контролно-измервателни прибори и автоматизация”, “Производствени технологии”, “Комплексно проектиране на технически системи”, “Екология на промишлеността” и други за специалностите: Машиностроителна техника и технологии, Инженерен дизайн, Индустриален мениджмънт и Екология и техника за опазване на околната среда и морето.
    През последните 5 години е провел 5 вътрешни специализации в Технически университет – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Технически университет – Варна. Участвал е в разработването на 23 теми по НИР, като на 15 от тях е бил ръководител. До момента има 142 публикации, ръководство на един редовен докторант и един свободен докторант. Има успешно защитени под негово ръководство над 130 дипломни работи.

Могат да се разграничат следните научно-приложни направления на работа

–    Автоматизация и управление на производствените системи;
–    Автоматизация на технологичната подготовка на производството;
–    Комплексно проектиране на технически системи;
–    Автоматизиран структурен синтез на технически системи в машиностроенето;
–    Управлението на технологичността на конструкцията на изделията в машиностроенето.

Участието му в административни органи, научни и професионални организации е следното:

–    1995 – 1998г. – Зам.Ръководител катедра ТМММ;
–    1996 – 2003г. – Председател на НТД “Технико-икономически прогнози и анализи” – към ТО на НТС – гр.Варна;
–    1998 – 2002 г.- Зам. Председател на регионалния Съюз по Машиностроене към ТО на НТС – гр.Варна;
–    1998 – 2002 г. – Член на Изпълнителното бюро на Националния съюз по Машиностроене към ФНТС – гр.София;
–    1998 – 2002 г.- Член на Управителния съвет на Националния съюз по Машиностроене към ФНТС – гр.Варна;
–    1997 г. – Член на Националния съюз по информатика и автоматика – гр.София;
–    1996 г. – Член на ННТД – “Автоматизация на инженерния труд” – София;
–    1996г. – Член на ННТД – “Автоматизация на дискретното производство” – София;
–    1986г. – Член на Съюза на Учените – гр.Варна
–    1998 до сега е Член на Асоциацията на бизнес-оценителите в България – гр.София;
–    1999 до сега е Член на Агенцията за икономическо развитие – Варна
–    2004г. – Член на Асоциацията за екология, земеделие, наука и образование – гр. Шумен


Владеене на чужди езици:

–    руски език – много добре
–    френски език – добре
–    английски език - добре