Катедра "Екология и опазване на околната среда"Катедра "Екология и опазване на околната среда" е обучаваща катедра за специалностите:

  • Инженерна екология – ОКС "бакалавър"
  • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда - ОКС "бакалавър"
  • Защита на населението при бедствия и аварии – ОКС "бакалавър"
  • Инженерна екология -  ОКС "магистър"

Катедра "Екология и опазване на околната среда" извършва обучение за придобиване на образователнаинаучна степен "Доктор" по докторска програма „Системи и устройства за опазване на околната среда“.

Специалностите, по които катедрата осигурява обучението, са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Обучаваните от катедрата студенти се реализират като еколози в общини, РИОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, Басейнова дирекция, Морска администрация, в производствени предприятия.

Обучаваните студенти в специалност "Защита на населението при бедствия и аварии" намират успешна реализация в системата на МВР, в дирекциите "Пожарна безопасност и защита на населението", в органите на местното самоуправление и др.