СПЕЦИАЛНОСТ "ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ"

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Студентите, завършили специалност „Защита на населението при бедствия и аварии” получават диплома за висше образование с образователно-квалификационната степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Риск Инженер”, съгласно националния класификатор на професиите и длъжностите.

Обучението се извършва в редовна форма на обучение с продължителност 4 години и задочна форма на обучение с продължителност 5 години.

Обучението в специалността е съгласувано с европейските стратегии и приоритетите на националния план за защита на населението при бедствия, което създава много добри предпоставки за професионална реализация на випускниците.

Обучението включва хуманитарна и социално-икономическа подготовка, фундаментална и общо инженерна подготовка, професионално-практическа подготовка, както и придобиването на специални знания и умения, необходими при организацията и  провеждането на аварийно-спасителни операции.

Придобилите ОКС „Бакалавър” по специалност „Защита на населението при бедствия и аварии” получават знания и умения да:

- Осъществяват ръководство на подразделенията, координация на дейността на групите за издирване  и спасяване на пострадалите лица в режим на готовност и дейност в условията на извънредна ситуация;

- Участват в разработката на ситуационни задачи и планове за провеждане на спасителни работи, във физическата, техническа и специална подготовка на лицата, действащи в извънредни ситуации;

-  Ръководят аварийно-спасителните дейности при извънредни ситуации;

- Провеждат дейности по усъвършенстване на технологиите и методите за провеждане на спасителни работи, прилагането на аварийно-спасителни инструменти и други спасителни  средства при изпълнението на спасителните операции, внедряване на  съвременни, безопасни методи за осъществяване на дейността,  издирване на пострадалите, физическата, специалната, медицинската и психологическата подготовка на спасителните екипи;

- Осигуряват технически правилната експлоатация на оборудва­нето и ефективното провеждане на спасителните операции;

- Координират работата на спасителните групи;

- Осигуряват подбор и обучение на кадрите за спасителна дейност;

- Осъществяват превантивна дейност;

Завършилите специалността могат да се реализират:

  • На длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
  • В промишлеността – в предприятия от химическата, добивната, преработвателната и металургичната индустрия, енергетиката и други сфери на индустрията с повишен риск;
  • В структури, осигуряващи аварийно-спасителни операции на море и защита на околната среда при бедствия, аварии и катастрофи на море;
  • Да извършват консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
  • Да работят в областта на образованието и други сфери на социално-икономическия живот;