Начало Информация за докторанти Обяви за конкурси за докторанти

Обяви за конкурси за докторанти

ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

   Обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г., Прием II (Попълване на бройки) на основание Решение на МС № 241 от 25.04.2019 г., Чл. 3. от Закона за развитие на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ бр.38 от 21.05.2010 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.); Чл. 42., ал. (4) и Чл. 68. от ЗВО, съгласно приложението.
В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“, кандидатите подават следните документи :    
1.   Заявление (типов образец, попълва се при подаването);
2.   Автобиография;
3.   Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие);
4.   Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5.   Други документи, удостоверяващи  интереси и постижения в съответната научна област;
6.   Такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. и такса за езиков изпит – 30 лв.

Справки  и  приемане на необходимите документи:
Технически университет – Варна
Експерт Техническа информация докторанти – инж. Маринела Илиянова Филчева
кабинет 319 НУК
тел. 052 383 242, 0895 653 278
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Приемане на необходимите документи за чуждестранни докторанти:
Технически университет – Варна
Зухран Халилова Кадиева
кабинет 326 НУК
тел. 052 383 333
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

Редовна

5.

Технически науки


5.1.

Машинно инженерствоПриложна механика

1


Технология на машиностроителните материали

1


Машинознание и машинни елементи

1


Технология на машиностроенето

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматикаЕлектрически машини и апарати

1


Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1


Електроснабдяване и електрообзавеждане

1


Електронизация

2


Теория на автоматичното управление

1


Теоретична електротехника

1


Измервателна електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техникаТеоретични основи на комуникационната техника

1


Системно програмиране

1


Компютърни системи, комплекси и мрежи

2


Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

2

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиацияКорабни силови уредби, машини и механизми

2


Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1


Управление на кораби и корабоводене

1

 Обнародвана в ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г.


*Забележка: Докторската програма: „Електрообзавеждане на кораба“ към професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, ще бъде добавена в следващ брой на „Държавен вестник“.