Докторантски център

  Отворен конкурс за докторанти - краен срок за подаване на документи 29.05.2024 г.

  

 Подкрепа за развитие на проектна докторантура


Докторантският център е предназначен за обслужване на докторанти, обучаващи се
в Технически университет - Варна.

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” в Технически университет – Варна и решения на Академическия съвет.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

Докторантурата се провежда в редовна, задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка.

Образователна и научна степен "доктор" се придобива след успешно защитен научен труд - дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура,  под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни  учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни  и приложни  приноси.

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпити и разработва дисертационния си труд.

Докторантите могат да се възползват от:

  • съвременната база на университета – лаборатории и общежитие;
  • държавна стипендия при редовна форма на обучение;
  • достъп до най-голямата техническа библиотека в Североизточна България;
  • участие в национални, международни и регионални конкурси за проекти;
  • различни мобилности по международни и/или национални програми и проекти като провеждат научно-изследователска работа или обучение в чужди или наши университети или научно­изследователски центрове, в съответствие с докторската програма, по която се обучават и др.

Докторантурата е основна форма за  организирана подготовка на висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри с опит в експерименталната дейност в областта на различните професионални направления.

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧАВАЩА
КАТЕДРА
1 Социални работа, психологически изследвания и социална политика 3.4 Социални дейности СПН
2 Технология на машиностроителнителните материали 5.1 Машинно инженерство МТМ
3 Машинознание и машинни елементи 5.1 Машинно инженерство ММЕ
4 Технология на машиностроенето 5.1 Машинно инженерство ТМММ
5 Двигатели с  вътрешно горене 5.1 Машинно инженерство ТТТ
6 Приложна механика 5.1 Машинно инженерство ММЕ
7 Автоматизация  на производството 5.2 Електротехника, електроника и автоматика АП
8 Електрически машини  и апарати 5.2 Електротехника, електроника и автоматика ЕТЕТ
9 Електроснабдяване и електрообзавеждане 5.2 Електротехника, електроника и автоматика ЕСЕО
10 Електронизация 5.2 Електротехника, електроника и автоматика ЕТМ
11 Теория на автоматичното управление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика АП
12 Теоретична и измервателна електротехника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика ТИЕ
13 Измервателна електротехника 5.2 Електротехника, електроника и автоматика ТИЕ
14 Системно програмиране 5.3 Комуникационна и компютърна техника КНТ
15 Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 5.2 Електротехника, електроника и автоматика ЕТЕТ
16 Компютърни системи, комплекси и мрежи 5.3 Комуникационна и компютърна техника КНТ
17 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 5.3 Комуникационна и компютърна техника СИТ
18 Теоретични основи на комуникационната техника 5.3 Комуникационна и компютърна техника КТТ
19 Комуникационни мрежи и системи 5.3 Комуникационна и компютърна техника КТТ
20 Топлотехника 5.4 Енергетика Т
21 Електроенергийни системи 5.4 Енергетика ЕЕ
22 Корабни силови уредби, машини и механизми 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация ККММ
23 Автомобилна техника и транспорт 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация ТТТ
24 Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация КУТОЧВП
25 Управление на кораби и  корабоводене 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация КУТОЧВП
26 Системи и устройства за опазване на околната среда 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация ЕООС
27 Корабостроене  и кораборемонт 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация ККММ
28 Електрообзавеждане на кораба 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация ЕСЕО
29 Ергономия и промишлен дизайн 5.13 Общо инженерство ИД
30 Организация и  управление на  производството (индустрия) 5.13 Общо инженерство ИМ
31 Растениевъдство 6.1 Растениевъдство Р

За контакти:

Експерт Техническа информация - докторанти:

Гинка Станимирова Велева
сл. тел.: 052 383 427, 052 383 242
тел.: 0899 905 043
каб.: 318 НУК, 319 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Закон за развитие на академичния състав в Република България

Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria