Home

СПИСЪК

на допуснатите кандидати за участие в избори на ръководни органи в Добруджански технологичен колеж – град Добрич

 

Председател на Общото събрание на ДТК Добрич, с мандат 2019-2023 г.

Допуснати:

Доц. д-р инж. Пламен Недков Петров

Недопуснати:

Няма

Заместник-председател на Общото събрание на ДТК Добрич, с мандат 2019-2023 г.

Допуснати:

Доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов

     Недопуснати:

Няма

Директор на Добруджански технологичен колеж Добрич, мандат 2019–2023 г.

Допуснати:

Доц. д-р инж. Свилен Христов Стоянов

Недопуснати:

Няма

Членове на Съвета на колежа (ДТК) Добрич, с мандат 2019-2023 г.

От Квотата на Академичният състав на основен трудов договор в колежа

 доц. д-р инж. Свилен Христов СТОЯНОВ

 доц. д-р инж. Радко Петров МИХАЙЛОВ

 гл. ас. д-р инж. Владимир Георгиев ДЕМИРЕВ

 гл. ас. д-р инж. Светлана Михайлова ПАСКАЛЕВА

 гл. ас. д-р инж. Красимира Петкова ЗАГОРОВА

 гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева МИХАЙЛОВА

 ас. инж. Светлозар Кирилов ЗАХАРИЕВ

 ас. инж. Аспарух Иванов АТАНАСОВ

От Квотата на хабилитираните преподаватели от ТУ – Варна

        доц. д-р инж. Пламен Недков ПЕТРОВ

 доц. д-р Петър Стоянов ЯНКОВ

От квотата на Ръководителите на профилиращите катедри

        доц. д-р инж. Кирил Янков КИРОВ    ръководител катедра ТМММ

 доц. д-р инж. Здравко Динчев ИВАНОВ – ръководител катедра ТТТ

От квотата на административния персонал на колежа

 Гергана Минкова ДИАМАНДИЕВА

От квотата на студентите, обучавани в колежа

 Петър Колев БЕНОВ, спец. ЗТТ, ІІ к. фак. № 18711017

 Ивелина Любомирова ТОДОРОВА, спец. РЕТТ, ІІ к. фак. № 18711015

 Георги Иванов ГЕОРГИЕВ,спец. РЕТТ, ІІ к., фак. №19711004

 

Комисия по подготовката на изборните процедури:

Председател:………/п/………….

                / гл. ас. д-р инж. Вл.Демирев/

Членове: …………./п/………….

/ Г. Тодорова/

20.11.2019 г.

 


Г Р А Ф И К

 

за организиране и провеждане на избори за Председател и Заместник председател на Общото събрание, Директор на ДТК – Добрич и членове на СК 

с мандат 2019-2023 г.

 

1.      Обсъждане на предложение за квоти, за различните видове представители в Общото събрание (ОС) на колежа, съгласно чл.29, ал.1 от ПУД на ТУ – Варна , определяне на численият състав на Комисията по подготовка на изборните процедури и Комисията по провеждане на изборите и гласуване в съвета на колежа;

Срок: 18.10.2019 г.

2.      Определяне на състава на Комисията по подготовка на изборните процедури

Срок: 18.10.2019 г.

3.      Провеждане на общо събрание на студентите за определяне имената на представители за включване в ОС на колежа;

Срок: 18.11.2019 г.

4.      Провеждане на общо събрание на Административния и помощен персонал

Срок: 18.11.2019 г.

5.      Подаване на индивидуални или колективни предложения за Председател и Заместник председател на Общото събрание, Директор на ДТК – Добрич и членове на СК  с мандат 2019-2023 г.

 Срок: 18.11.2019 г.

6.      Изготвяне на доклад от Комисията по подготовка на изборните процедури с писмена мотивировка за допускане или недопускане на кандидатите за участие в изборите Председател и Заместник председател на Общото събрание, Директор на ДТК – Добрич и членове на СК  с мандат 2019-2023 г.

Срок: 20.11.2019 г.

7.      Публикуване на списъка с допуснатите и недопуснати кандидати за Председател и Заместник председател на Общото събрание, Директор на ДТК – Добрич и членове на СК  с мандат 2019-2023 г.

Срок: 20.11.2019 г.

8.      Депозиране на жалби на недопуснати кандидати за участие в изборите

Срок: 24.11.2019 г.

9.      Разглеждане и решение по жалбите (ако има такива) на недопуснати кандидати за участие в изборите

Срок: 25.11.2019 г.

10.  Изготвяне на окончателни Списъци по квоти с кандидатите за Председател и Заместник председател на Общото събрание, Директор на ДТК – Добрич и членове на СК  с мандат 2019-2023 г.от Комисията по подготовката на изборните процедури; 

Срок: 25.11.2019 г.

11.  Утвърждаване състава на ОС от Ректора на ТУ – Варна;

Срок: 08.11.2019 г.

12.  Провеждане на Общо събрание за избор на Председател и членове на Комисията по провеждане на изборите, Председател и Заместник председател на Общото събрание, Директор на ДТК – Добрич и членове на СК  с мандат 2019-2023 г.

Срок: 10.12.2019 г.

 

            Настоящият график за провеждане на избори с мандат 2019-2023 г. е приет с решение на Съвета на колежа по т.3 (Протокол №10/18.10.2019 г.)                                  

               Настоящият график е коригиран съгласно решение на Академичният съвет на ТУ - Варна от 28.10.2019 г.

 

 

СЕДМИЧЕН РАЗПИС

за редовно обучение зимен семестър на 2019 -2020 г.

 

 

Специалности

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

КУРСОВЕ

I КУРС

І КУРС

ІI КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

ІІІ КУРС