Начало

    Image

КОРАБОВОДЕНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА  И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

  

 
КОРАБОВОДЕНЕ И ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Обучението на редовни и задочни студенти по специалности  “Корабоводене” и “Логистика на водния транспорт” се провежда в Технически Университет – град Варна, ул. “Студентска” No:1, централа (052) 302431 (9), АТЦ (052) 383 + вътрешен номер, факс (052) 302771. ТУ-Варна е държавно висше учебно заведение. Ректор на ТУ-Варна е проф. д-р инж. венцилав вълчевв. Специалностите са разкрити през учебната 1992/1993 год.
Катедрата, в която се провежда специализираната подготовка се нарича “Корабоводене и управление на транспорта” с ръководител: проф. д-р. инж. Чавдар илиев александров. Технически сътрудник е г-жа Валерия Костова.
Катедра “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища" е в състава на Корабостроителен факултет. Кабинетите, семинарните и лабораторните зали са разположени в сградата на Нов Учебен Корпус. В катедрата преподават и работят 14 преподаватели на основен трудов договор.
Тренажорната подготовка на студентите е осигурена от създадения към структурата на Технически Университет - Варна, “Морски квалификационен център”, с ръководител ФА ОР Коста Андреев. провежданите курсове са съгласно изискванията на ИА ”Морска Администрация” при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията  на Република България и съответстват на Kонвенция STCW `78, както е изменена и допълнена. За повече информация относно дейността на центъра и организираните от него курсове телефоните за контакти са: +359 52 383 264,  +359 52 383 426
Специалностите са включени в Държавния регистър на специалностите. С Постановление на Министерски Съвет No: 170/03.08.1998 год. са приети единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по двете специалности.
Катедра "КОРАБОВОДЕНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА  И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА" получи програмна акредитация за специалноста корабоводене.
  

Контакти:

ТУ-Варна

Корабостроителен факултет

Кат. "Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища"

ул. "Студентска"1

Варна 9010

Ръководител катедра:

проф. д-р. инж. Чавдар Илиев Александров

тел. +359 52 385 701

стая 401 НУК

Организатор учебна работа:

В. Костова

тел. +359 52 383 233

стая 402 НУК

Декан:

доц. д-р инж. Илия Хаджидимов

тел: +359 52 383 428;

__________ _________________ ____________________ _________________ _________________ _________________ ________________ ______________ _________________