История на Колежа
История

Колежът е основан през 1988г. като Полувисш институт по химическа промишленост и машиностроене.
От 1997г. с ПМС № 16/1997 г. е преобразуван в Колеж в структурата на ТУ - гр.Варна, като е оторизиран да води обучение по 3-годишен учебен план, след което завършилите получават висше образование с ОКС "Професионален бакалавър" с професионална квалификация "Специалист".

Успешно е преминала програмната акредитация, за коeто е получена от НАОА добра оценка с право да се води обучение в следващите 5 години и ежегодно се актуализират планове и програми.

Получена е положителна институционална акредитация, като основно звено на ТУ – Варна, което е интегрирано в неговите структури, включително и чрез използване на обща материална база и преподаватели от всички катедри на Университета.

 От учебната 2011/2012 г. е разработена нова редакция на учебните планове, включваща кредитна система, съвместима с тази, залегнала в обучението на студенти от Европейския съюз. Кредитната система дава възможности за повишаване на студентската мобилност на нашите студенти в тези страни.

              

Професионалните бакалаври, завършили Колежа, намират прием във всички отрасли на индустрията, транспортните предприятия и фирми и се реализират в различни сфери на големия, среден и малък бизнес.


Колежът в структурата на ТУ-Варна обучава студенти по специалностите: АРУКС (Автоматика, роботика и управляващи системи), МЕТ (Медицинска електронна техника) и ТТТ (Транспортна техника и технологии). 

Обучението на студентите в колежа е с традиции, което дава добри резултати в реализацията им и израстването им в образователна степен.

Завършилите колежа имат право да продължат в ОКС "Магистър" в избрана от тях специалност, в същото направление и в желана от тях форма на обучение.