ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА,  ФИЗИКА И

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ (Д МФЕО)Департамент „МФЕО” има три секции – „Математика”, „Физика” и „Езиково обучение”.

След изборите в ТУ-Варна с мандат 2015 – 2019г. бяха избрани за:

Директор на Д МФЕО - доц. д-р Цанко Генчев

Зам. Директор от секция „Математика” –  ас.  Мелине Апрахамян

Зам. Директор от секция „Езиково обучение” – ст. преп. Надежда Цонева