ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ (Д ЕПОС)Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт (ДЕПОС) организира и провежда чуждоезиково обучение и обучение по физическо възпитание и спорт  на студенти и докторанти от всички специалности в ТУ – Варна, както и подготвителни курсове и процедури за присъждане на професионално-квалификационни степени (ПКС) на педагогически специалисти, съгласно нормативната уредба на МОН за кариерното им развитие.

Към сайта за продължаваща квалификация на ТУ - Варна:
https://sites.google.com/view/tuvarnakval

 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"