История


ДЕПАРТАМЕНТ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ” (сега СЕКЦИЯ „ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ”) е създаден през 2002г.

Висшият машинно-електротехнически институт / ВМЕИ-Варна / е създаден през 1962 година. Тогава се създава и катедра ,,Чужди езици” с цел обезпечаване на езиковото обучение на бъдещите инженери. Първоначално катедра ,,Чужди езици” е част от структурата на Електротехнически факултет. От февруари 2002г. катедра ,,Чужди езици” е преобразувана в Департамент ,,Езиково обучение”, създаден като основно звено в структурата на ТУ- Варна.

Департамент „Езиково обучение” консолидира всички езикови дейности в рамките на университета и осигурява качеството на учебния процес, както и отговаря на нуждите на университета от структура, осигуряваща обучение на английски език за чуждестранни студенти.

Студентите от всички специалности от ОКС ,,Бакалавър”, ОКС ,,Магистър” и ОКС „Професионален бакалавър” получават езикова подготовка по общ и специализиран чужд език .

Българоезиковото обучение за чуждестранни студенти в подготвителен курс започва през 2002г., а през 2004г. стартира и англоезиково обучение.

През 2009г. ДЕО се преструктурира в Департамент за обучение по математика и езиково обучение.


 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"