Научна дейностСнимка: Добринка Митева


Основните научни направления, по които работят преподавателите от секция „Езиково обучение”, са:

  • Методика на чуждоезиковото обучение
  • Методика на обучението по английски език за специални цели
  • Методика на обучението по английски език за академични цели
  • Теория и практика на техническия превод

Целта е да се повиши качеството на преподаване, мотивацията и автономията на студентите чрез активното им участие в учебния процес. Преподавателите от секция „Езиково обучение” участват активно в различни национални и международни конференции, семинари и други научни форуми за обмяна на идеи и споделяне на практически опит. Доклади са публикувани в сборници от научни конференции, проведени в България, Русия, Украйна, Литва, Чехия, Румъния и др.


От 2003г. до настоящия момент са реализирани 10 преподавателски мобилности в Европейски университети в рамките на програма ,,Еразъм”, като има сключени билатерални договори със сродни структури от Технологичен университет – Солун, Гърция и Университета ,,Витаутас Магнус” – Каунас, Литва.

През 2008 и 2009г. преподавателите от секцията участваха в научно-изследователски проекти, финансирани целево от държавния бюджет, в резултат на което са създадени Step-by-step to Maritime English (Помагало по морски английски език за спец. КММ и КМТ) и Portfolio (Селекция от учебни материали за самостоятелна подготовка на студентите от спец. КММ и КМТ).

През 2017г. преподавателите посетиха курс за повишаване на квалификацията по програма Еразъм + за преподавателска мобилност и обучение в New University of Greenwich и Oxford International Group, Лондон, Великобритания.


 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"