Секция "ФВС"


Основен приоритет в дейността на преподавателите от катедрата е формирането на система от жизнено необходими спортни умения и навици, повишаването на двигателните способности и даването на комплекс от специални знания на студентите, необходими им в ежедневната и спортна дейност.

Чрез обогатяване на двигателната активност на студентите се цели подобряването на функционалните възможности и адаптационно-защитните функции на организма им към неблагоприятното въздействие на околната среда. Това стои в основата на укрепването на здравето и съхраняване на висока обща работоспособност. 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"